Enligt ECB-rådets bedömning senaste vecka fortsätter den ekonomiska tillväxten i euroområdet att vara brett baserad, även om tillväxttakten är mer dämpad än beräknat på grund av osäkerheten kring den globala ekonomiska utvecklingen. Rådet meddelade att det håller kvar ECB:s styrräntor på nuvarande nivåer åtminstone över sommaren 2019. Vidare bekräftade rådet sin plan från förra sommaren att avsluta nettotillgångsköpen inom ramen för köpprogrammet vid årets slut. Från och med början av 2019 rättar sig köpvolymerna efter värdepappersförfallen. De värdepapper som förfaller kommer även framöver att återinvesteras fullt ut ännu en längre tid efter det att ECB-rådet har inlett höjningen av styrräntorna och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en mycket ackommoderande penningpolitik.

”Den låga räntenivån och återinvesteringen av förfallande värdepapper upprätthåller den stimulerande penningpolitiska hållningen. Detta bidrar till att uppnå prisstabilitetsmålet och till att höja tillväxten och sysselsättningen”, sade Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn på presskonferensen om webbpublikationen Euro & talous.

Också den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i Finland får stöd av euroområdets penningpolitik. Återhämtningen av ekonomin under de senaste åren liksom besluten om offentliga utgifter och intäkter har förbättrat läget i Finlands offentliga finanser. Men än behövs åtgärder för att säkerställa den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna. I takt med befolkningens åldrande stiger de åldersrelaterade utgifterna och den nya befolkningsprognosen visar att hållbarhetsunderskottet kommer att försämras ytterligare. ”Med tanke på hållbarhetsunderskottet och det rådande gynnsamma konjunkturläget skulle det vara befogat att mer målmedvetet gå in för att stärka de offentliga finanserna”, framhöll chefdirektör Rehn.

Arbetsproduktivitetsutvecklingen har varit svag i Finland under de senaste 10 åren både jämfört med tidigare decennier och med andra länder. ”Utbildning, forskning och produktutveckling bildar grunden för innovationer som driver produktivitetstillväxten. Genom lyckade policyinsatser på detta område är det således möjligt att öka förutsättningarna för produktivitetstillväxt”, betonade chefdirektör Rehn.

Finlands framtid är också beroende av de beslut som fattas på internationella forum. ”Eftersom Finland inte ensam kan avvärja klimatförändringen, är det viktigt för Finland att aktivt delta i den internationella klimatpolitiken och i arbetet med att ta fram klimatpolitiska styrmedel”, sade chefdirektör Rehn. Klimatförändringen är ett enormt globalt marknadsmisslyckande. I kampen mot klimatförändringen är det väsentligt att sätta ett pris på utsläppen av växthusgaser med genomslag i så många länder som möjligt.