Ekonomin i euroområdet har vuxit på bred bas och rent av snabbare än väntat. Både investeringarna och konsumtionen har ökat och den globala konjunkturuppgången har stimulerat exportefterfrågan i euroområdet. Den ekonomiska återhämtningen har understötts av ECB:s penningpolitik, som har minskat finansieringskostnaderna för företag och hushåll. Enligt ECB:s experters makroekonomiska framtidsbedömningar i mars är den ekonomiska tillväxten i euroområdet under åren framöver högre än den potentiella tillväxttakten. En del av ökningen är hållbar, men tillväxten på lång sikt väntas bli svagare än före krisen. Samtidigt överskuggas tillväxtutsikterna i euroområdet av globala risker.

Trots konjunkturuppgången och sjunkande arbetslöshet är inflationen i euroområdet fortfarande lägre än prisstabilitetsmålet. Det ökade kapacitetsutnyttjandet leder till en successiv uppgång i löner och priser, vilket har stärkt förtroendet för att inflationen ligger kvar på banan mot prisstabilitetsmålet.

ECB-rådet har meddelat att det fortsätter att genomföra det utökade programmet för tillgångsköp fram till slutet av september 2018 och vid behov även därefter. Eurosystemet fortsätter att återinvestera kapitalet från förfallande värdepapper som har förvärvats inom programmet under en längre tid även efter det att nettotillgångsköpen har upphört och i alla händelser så länge som det är nödvändigt. ”Eurosystemets åtgärder stöder även framöver bankernas förmåga att finansiera den privata sektorn. Detta stöder ansträngningarna för att uppnå prisstabilitetsmålet på medellång sikt”, sade chefdirektör Erkki Liikanen i dag på presskonferensen om publikationen Euro & talous.

ECB-rådet räknar med att styrräntorna ligger kvar på nuvarande nivåer under en längre tid och väl utöver den tid under vilken nettotillgångsköpen pågår. För att uppnå prisstabilitetsmålet behövs alltjämt en ackommoderande penningpolitik. ”Inflationstakten i euroområdet är hållbar när ECB:s prisstabilitetsmål uppnås även utan en exceptionellt ackommoderande penningpolitik. Penningpolitik måste utövas med tålamod, uthållighet och försiktighet”, framhöll chefdirektör Liikanen.

Att stärka den ekonomiska och monetära unionen är en nödvändig successiv process. Bankunionen består redan av en gemensam tillsyn och en resolutionsmekanism. Komplettering av bankunionen med en gemensam insättningsgaranti och utveckling av kapitalmarknadsunionen säkerställer transmissionen av den gemensamma penningpolitiken över hela euroområdet. En stark ekonomisk och monetär union ger skydd mot den ökade osäkerheten till följd av hotet om protektionism och geopolitiska risker.