Riksdagens bankfullmäktige har förordnat filosofie doktor Olli Rehn till vice ordförande i Finlands Banks direktion. Bankfullmäktige har därtill utnämnt juris kandidat, vicehäradshövding Marja Nykänen till medlem av Finansinspektionens direktion från den 1 april 2018 och samtidigt förordnat henne till dess ordförande.

Finlands Banks direktion har beslutat om den inbördes arbetsfördelningen. Beslutet om direktionens arbetsfördelning blev aktuellt i och med utgången av mandatperioden för direktionens vice ordförande Seppo Honkapohja den 31 december 2017.

Arbetsfördelningen speglar Finlands Banks kärnfunktioner och processer. Processerna sträcker sig över avdelningsgränserna på områdena för penningpolitisk beredning, genomförande av penningpolitiken, finansiell stabilitet, inhemsk ekonomisk-politisk påverkan och digitalisering.

Enligt den nya arbetsfördelningen svarar direktionens ordförande Erkki Liikanen för beredningen av penningpolitiken, den ekonomiska politiken i Finland, den externa kommunikationen, de internationella frågorna och internrevisionen. Chefdirektör Liikanen är medlem av ECB-rådet.

Direktionens vice ordförande Olli Rehn svarar för genomförandet av penningpolitiken, Finlands Banks finansiella tillgångsförvaltning, marknadsoperationerna, betalningsrörelsen, kontantförsörjningen och verksamheten i pensionsfondens ledningsgrupp. Han svarar också för Finlands Banks IT-funktioner och digitaliseringsprocessen.

Direktionsmedlem Marja Nykänen svarar för finansmarknadsfrågorna, makrotillsynspolitiken, statistiken, de juridiska frågorna, ekonomi- och personalförvaltningen och säkerhets- och fastighetsärenden. Hon svarar också för övervakningen av riskerna i investeringsverksamheten och penningpolitiska risker och för den finansiella stabilitetsprocessen.

Upplysningar: kommunikationschef Jenni Hellström, telefon 09 183 26 32.