Bankfullmäktige har i dag fastställt Finlands Banks bokslut och på framställning av Finlands Banks direktion beslutat att 143 miljoner euro av bankens vinst reserveras för statens behov.

Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2018 är 230 miljoner euro. Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan det dock beslutas att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.

I sitt förslag till vinstutdelning bedömde direktionen att Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att banken ska kunna bära de risker som uppgifterna medför. På dessa grunder delas mer än huvudregelns 50 % av vinsten för 2018 ut till staten, såsom under tidigare år.

Finlands Banks intäkter utgörs huvudsakligen av ränteintäkter från utelöpande sedlar och Eurosystemets penningpolitiska poster och intäkter från valutareserven och investeringen av bankens egna finansiella tillgångar. Räntenettot för 2018 är 697 miljoner euro (2017: 567 mn euro).

Nettotillgångsköpen inom ramen för de penningpolitiska programmen för tillgångsköp fortsatte till slutet av 2018 och likviditeten i banksystemet ökade. Räntenettot ökade huvudsakligen till följd av affärsbankernas inlåning i centralbanken, på vilken en negativ ränta tas ut av bankerna. Ränteintäkterna i utländsk valuta gav högre ränteintäkter från de finansiella tillgångarna, medan ränteintäkterna i euro krympte från året förut.

Ökningen av Finlands Banks balansräkning mattades av under 2018, då ECB-rådet minskade de månatliga nettotillgångsköpen inom ramen för de penningpolitiska köpprogrammen. Köpprogrammen ledde dock till ökade exponeringar för Finlands Bank”, sade vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen. För de risker som härrör från centralbanksverksamheten gjordes en generell avsättning på 50 miljoner euro.

Finlands Bank använder intäkterna för att täcka sina verksamhetskostnader och avsättningar. Verksamhetskostnaderna exklusive sedelproduktionskostnader och den extra avgiften till pensionsfonden uppgår till 97 miljoner euro (2017: 90 mn euro).

Finlands Banks bokslut, som också innehåller Finansinspektionens intäkter och kostnader, har i dag den 15 mars 2019 publicerats på Finlands Banks webbplats.

Upplysningar lämnas av direktionens vice ordförande Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07.