Avdelningschef, ekon.mag. Mika Pösö (49) från Finlands Bank har utsetts till de nordiska och baltiska ländernas representant i Internationella valutafondens (IMF) direktion. Han inleder sin treåriga mandatperiod på de nordiska och baltiska ländernas kontor i Washington D.C. i januari 2020.

Mika Pösö har varit chef för Finlands Banks ledningssekretariat sedan 2012 och innan dess haft olika expert- och chefsuppdrag på bankens olika avdelningar sedan 1995. Under 2000–2004 tjänstgjorde han som ekonom på Europeiska centralbankens avdelning för penningpolitik och generaldirektorat för marknadsoperationer. Pösö har företrätt Finlands Bank i Eurosystemets olika kommittéer och arbetsgrupper och varit en av bisittarna åt Finlands Banks chefdirektör på ECB-rådets sammanträden.

I IMF:s direktion har valkretsen för de nordiska och de baltiska länderna en gemensam representant. Direktionen är ansvarig för ledningen av fondens verksamhet. Till direktionen hör IMF:s verkställande direktör, som är ordförande i direktionen, och 24 ledamöter som utses av medlemsländerna eller valkretsarna, som består av flera medlemsländer. Finlands Bank svarar för kontakterna mellan Finland och Internationella valutafonden.