På sitt sammanträde den 12 september 2019 bedömde ECB-rådet att den ekonomiska utvecklingen i euroområdet är fortsatt dämpad. Ökningen i världshandeln har stannat av och framför allt industrins svårigheter har visat sig vara mer långvariga än vad som tidigare väntades. Inflationen har kontinuerligt legat under ECB:s prisstabilitetsmål. Rådet konstaterade att nedåtriskerna för den ekonomiska utvecklingen inte har skingrats och att inflationstrycket är fortsatt dämpat.

Av dessa orsaker beslutade ECB-rådet om betydande penningpolitiska lättnader på sitt sammanträde i september. Rådet sänkte ECB:s inlåningsränta med 10 räntepunkter till –0,50 % och ändrade vägledningen om styrräntorna så att räntorna väntas ligga kvar på nuvarande eller lägre nivåer till dess att rådet bedömer att inflationsutsikterna stadigt rör sig mot centralbankens mål och utvecklingen också återspeglas i den underliggande inflationen på ett enhetligt sätt. Vidare beslutade rådet återuppta nettotillgångsköpen för 20 miljarder euro per månad från och med början av november. Rådet beslutade också om lättnader i modaliteterna för de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna samt att införa ett tvådelat räntesystem för bankernas reserver.

Tack vare det penningpolitiska stimulanspaketet åtnjuter euroområdet fortsatt lätta finansiella förhållanden under en lång tid framöver, vilket stöder tillväxtutsikterna på längre sikt. ”Vi måste undvika en sådan negativ jämvikt som kan följa av långvarig svag inflation i kombination med nollräntor, eftersom det skulle minska handlingsutrymmet för en konjunkturutjämnande penningpolitik väsentligt. Detta skulle få den ekonomiska tillväxten att fastna under sin potential för en lång tid framöver och ökningen i sysselsättningsgraden att bromsa in”, sade Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn på presskonferensen om Euro & talous webbpublikationen

Diskussionen om omprövning av ECB:s penningpolitiska strategi har framskridit under årets lopp och det råder redan en bred samsyn om behovet av omprövning. ”En lyckad omprövning fördjupar den forskningsbaserade kunskapsbasen om den penningpolitiska strategin och bidrar därmed till att stärka samförståndet om penningpolitiken inom ECB-rådet. Den skulle därmed stödja den penningpolitiska beslutsprocessen och en konsekvent vägledning”, betonade Rehn.

Närmare upplysningar om Euro & talous-publikationen lämnar byråchef Hanna Freystätter, telefon 09 183 24 90, och om penningpolitiska frågor chefdirektör Olli Rehn, telefon 09 183 20 01.