En normalt fungerande ekonomi förutsätter en smidig finansförmedling. Under ekonomiska kriser riskerar dock penningrörelserna att sina på grund av den rådande osäkerheten, vilket ökar centralbankens betydelse för att säkerställa finansförmedlingen. Centralbankerna i euroområdet gjorde förändringar i sin verksamhet redan under finanskrisen och den europeiska statsskuldkrisen genom att utöka den penningpolitiska verktygslådan. Långfristig och riktad finansiering till bankerna infördes, omfattande värdepappersköp inleddes och vägledning om styrräntorna togs i bruk. ”I krissituationer framhävs fördelarna med samarbete. Som en del av Eurosystemet har de finländska bankerna och finansmarknaden i Finland tillgång till samma upplåningskanaler på lika villkor som övriga aktörer i euroområdet”, säger direktionsmedlem Tuomas Välimäki.

Efter coronapandemins utbrott våren 2020 har Eurosystemet, och Finlands Bank som en del av Eurosystemet, fortsatt att införa nya penningpolitiska åtgärder för att förebygga en störtdykning i ekonomin och instabilitet på marknaden. ”I ekonomiska kriser handlar centralbanken kraftfullt för att säkerställa prisstabilitet och hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning”, betonar Tuomas Välimäki.

Med hjälp av värdepappersköp ökar Eurosystemet likviditetstillförseln till det finansiella systemet och sänker räntorna på obligationsmarknaden. Detta innebär lägre finansieringskostnader för företag, banker, stater och i sista hand också hushåll, vilket är nödvändigt mot bakgrund av de svaga konjunktur- och inflationsutsikterna. Finlands Banks värdepappersinnehav inom ramen för de penningpolitiska köpprogrammen uppgår till något under 57 miljarder euro, varav nästan 30 miljarder euro hänför sig till köpprogrammet för offentliga värdepapper. Till detta kommer ett innehav på drygt 7 miljarder euro i obligationer förvärvade inom pandemiköpprogrammet. Merparten av köpen inom bägge programmen har gällt finska statsobligationer. Varje nationell centralbank köper via dessa program endast landets egna statsobligationer och bär riskerna med dem.

De lättare finansieringsvillkoren återspeglas också i ökad finansiering till bankerna i Finland. På grund av coronapandemin sänkte Eurosystemet räntorna på de riktade refinansieringstransaktionerna ytterligare under våren. ”Genom att tillhandahålla exceptionellt förmånlig centralbanksfinansiering stöder vi de finländska bankernas möjlighet att finansiera företagsverksamheten i Finland och finländska hushåll i coronavirusläget. Bankerna har utnyttjat centralbanksfinansiering mer än någonsin tidigare”, förtydligar Tuomas Välimäki.

Centralbankens säkerhetskrav är ägnade att stödja de penningpolitiska målen, en välfungerande marknad och finansiell stabilitet. Under coronapandemin har Eurosystemet lättat på säkerhetskraven för att säkerställa bankernas utlåningsförmåga till den reala ekonomin. ”Tillfredsställande säkerheter gör det möjligt för bankerna att fullt ut delta i Eurosystemets långfristiga refinansieringstransaktioner till låg ränta. Utöver de gemensamma åtgärderna inför Finlands Bank från och med september 2020 ett nationellt ramverk för lånefordringar som stöder bankernas fortsatta utlåning framför allt till företag som drabbats hårt av pandemin”, berättar Tuomas Välimäki.

I början av coronapandemin stödde Finlands Bank finansförmedlingen också genom sin investeringsverksamhet. Genom att köpa företagscertifikat kunde centralbanken stabilisera verksamheten på marknaden i Finland i ett läge där andra investerare hade dragit sig tillbaka. ”Förvärvet av företagscertifikat bidrog till att stabilisera verksamheten på marknaden och lätta trycket på bankernas finansiering av företag”, konstaterar Tuomas Välimäki.