Den finländska ekonomins återhämtning från coronakrisen har stimulerats av den bättre än väntade utvecklingen under andra halvåret 2020. Tillväxttakten i ekonomin beräknas i år vara snabbare än vad som förutspåddes i prognosen i december 2020, trots att pandemiläget har försämrats under första halvåret. Under 2021 växer Finlands ekonomi med 2,6 %.

Prognosen bygger på antagandet att samhället kan öppnas och den ekonomiska tillväxten kommer i gång i takt med att vaccinationstäckningen ökar. Återhämtningen i ekonomin fortsätter 2022 och tillväxten stiger då till 2,7 %. Under 2023 saktar tillväxttakten in till 1,2 %, då tillväxten hämmas av minskningen av befolkningen i arbetsför ålder och svag produktivitetstillväxt.

Det globala pandemiläget visade redan under de första veckorna 2021 tecken på lättnad trots bakslag på vissa områden. En successiv avveckling av restriktionerna, om ock långsammare än väntat, samt framstegen med vaccineringarna och det kraftiga ekonomisk-politiska stödet har fått förväntningarna om en snabbare återhämtning att stiga. Av den anledningen har tillväxtprognosen för exportmarknaden reviderats uppåt.

Den privata konsumtionen utgör motorn i tillväxten 2021. Det försämrade epidemiläget dämpar ännu konsumtionsmöjligheterna i början av året, trots övergången till tryggare och nya handlingssätt under pandemin. Den ökade vaccinationstäckningen skapar tilltro till ett slut på pandemin och den privata konsumtionsökningen stiger under året. Konsumtionsökningen är fortsatt kraftig under 2022.

Sysselsättningsgraden sjönk med en knapp procentenhet, dvs. till 71,6 % under 2020, men stiger under 2022 tillbaka till den nivå som rådde före pandemin. Under coronakrisen har arbetsplatser gått förlorade framför allt i servicebranschen. Trots osäkerheten om vilka konsekvenserna av den tredje pandemivågen kommer att bli för företagsverksamheten och sysselsättningen, kan sysselsättningsökningen inom servicebranschen väntas fortsätta efter krisen. I slutet av prognosperioden bromsas sysselsättningsökningen upp av både den fortsatt svaga ekonomiska tillväxten och den fortgående minskningen av befolkningen i arbetsför ålder.

Konsumentprisökningen saktade in 2020 till följd av det branta prisfallet på energi och framför allt råolja. Inflationen mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet stiger till 1,3 % under 2021 på grund av stigande energipriser och andra tillfälliga faktorer. Ökningen i tjänstepriserna bidrar till inflationen under 2022–2023.

Finlands Bank ger ut en interimsprognos för den finländska ekonomin två gånger om året, på våren och hösten. I interimsprognoserna uppdateras utsikterna för den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och inflationen i Finland. Mer omfattande prognoser för Finlands ekonomi utkommer i juni och december.

Närmare upplysningar lämnas av prognoschef Meri Obstbaum, telefon 09 183 23 63.