”När användningen av kontanter minskar, måste vi sörja för att hushållen också framöver har möjlighet att betala med centralbankspengar i ett allt mer digitaliserat samhälle”, säger Finlands Banks direktionsmedlem och medlemmen av ECB-rådet Tuomas Välimäki.

Finlands Bank främjar aktivt utvecklingen av nya betalningsformer

De två mest framträdande temana inom betalningsområdet är utnyttjande av digitalisering och betalningar i real tid. Betalningar förväntas vara effektiva, smidiga och sekundsnabba.

Den digitala euron är det mest aktuella projektet inom det europeiska betalningsfältet. En digital euro skulle utgöra ett nytt betalningssätt med digitala centralbankspengar som kan användas jämsides med kontanter. Den skulle stärka Europas strategiska oberoende inom dagliga betalningar och främja konkurrensen inom euroområdet.

Under den tvååriga undersökningsfasen, som upphör denna månad, har Eurosystemet identifierat många av den digitala eurons egenskaper. I likhet med sedlar skulle den digitala euron redovisas på centralbankens balansräkning som en skuld till allmänheten. Distributionen skulle ske via banker och betalningsinstitut. ”Det eventuella införandet av en digital euro skulle göra det möjligt för konsumenterna att betala med centralbankspengar överallt där elektroniska betalningar accepteras. I praktiken skulle konsumenterna kunna göra betalningstransaktioner med liknande instrument som de nu använder för elektroniska betalningar”, preciserar Välimäki.

På sitt sammanträde den 18 oktober 2023 beslutade ECB-rådet att gå vidare med projektet för en digital euro. Nu följer en tvåårig förberedelsefas som utgör ett konkret steg närmare en situation där Eurosystemet – om det så önskar – kan ge ut digitala kontanter i euro. ECB-rådet fattar beslut om en eventuell utgivning av en digital euro först längre fram.

Finlands Bank deltar också i ett annat projekt för digitala betalningar. På Betalningsrådets initiativ koordinerar banken utformningen av en ny finländsk lösning för omedelbara betalningar som är kompatibel med europeiska standarder. Utvecklingen av kontobaserade omedelbara betalningar ökar både massbetalningarnas konkurrenskraft och funktionssäkerhet och erbjuder ett nytt betalningssätt som fungerar enligt lika villkor och principer för alla.

”Finlands Banks mål är att komplettera utbudet av allmänt tillgängliga betalningssätt med en mobil lösning för mobila betalningar som är oberoende av betalkort”, konstaterar Välimäki.

Finlands Banks uppgift är att sörja för betalnings- och finanssystemets tillförlitlighet

Den finansiella sektorns motståndskraft mot cyberhot utgör ett väsentligt inslag i betalnings- och finanssystemens tillförlitlighet. Den finansiella sektorns förmåga att avvärja cyberhot ligger på en god nivå överlag, men det är viktigt att ytterligare förbättra beredskapen för hantering av föränderliga hotbilder. Finlands Bank verkar för att främja hela betalnings- och finanssystemets motståndskraft mot störningar.

I Finland bedrivs ett omfattande och dagligt beredskapsarbete för att säkerställa samhällskritiska funktioner. Företagen upprättar kontinuitets- och beredskapsplaner för att värna sin verksamhet.  Enskilda aktörers beredskapsarbete kan kompletteras genom ömsesidig samordning och gemensamma bereskapslösningar. Arbetet omfattar enskilda aktörer, branschen som helhet och samarbetet mellan de olika parterna.

Eurosystemets cyberstrategi bildar den primära referensramen för att skydda sig mot cyberhot på olika nivåer och med ändamålsenliga verktyg.