Bankfullmäktige har i dag fastställt Finlands Banks bokslut på framställning av Finlands Banks direktion.

Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2023 är noll euro efter upplösning av den generella avsättningen med 1 112 miljoner euro för att täcka det negativa verksamhetsresultatet. Finlands Banks finansiella resultat och balansräkningens struktur är en följd av de penningpolitiska åtgärderna som banken vidtar för att upprätthålla prisstabilitet i enlighet med sitt mandat.

”De stigande räntorna har försvagat Finlands Banks verksamhetsresultat betydligt. Finlands Bank har förberett sig väl för uppgången i räntorna, och riskavsättningarna har stärkts under perioden av låga räntor. Nu upplöses avsättningarna på motsvarande sätt. Resultatutsikterna är svaga också de närmaste åren”, säger vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen.

Europeiska centralbanken inledde 2022 höjningar av styrräntorna för att dämpa den alltför höga inflationen och fortsatte höjningarna 2023, varvid ECB:s inlåningsränta steg från 2,0 % till 4,0 %.

Finlands Bank har inom ramen för de penningpolitiska programmen köpt obligationer, av vilka en stor del har emitterats av den offentliga sektorn i Finland. Det handlar om långfristiga obligationer som löper med fast ränta. Obligationsköpen skapade likviditet, vilket ökade affärsbankernas inlåning i centralbanken. På centralbanksinlåningen betalades 2023 en genomsnittlig ränta på 3,3 %. Den varierande räntebindningen för tillgångar och skulder har gett upphov till en strukturell ränterisk i centralbankens balansräkning som realiserats när räntorna gått upp.

Till följd av ränteuppgången betalades 4 472 miljoner euro i ränta på affärsbankernas inlåning under räkenskapsåret 2023, vilket överstiger avkastningen på tillgångarna. Räntenettot för 2023 på −1 044 miljoner euro var 1 503 miljoner euro mindre än året innan.

Resultatet av centralbanksverksamheten, som inkluderar både ränteintäkterna på Finlands Banks finansiella tillgångar och bankens andel av Eurosystemets penningpolitiska räntenetto, utgjorde −1 027 miljoner euro (2022: 35 miljoner euro). Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter, exklusive kostnaderna för anskaffning av sedlar och avgiften till pensionsfonden, var −70 miljoner euro (2022: −66 miljoner euro).

Finlands Banks bokslut, som också innehåller Finansinspektionens intäkter och kostnader, har i dag den 22 mars 2024 publicerats på finska på Finlands Banks webbplats. På svenska och engelska publiceras bokslutet i april.

Närmare upplysningar lämnas av direktionens vice ordförande Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07.

Finlands Banks årsberättelse 2023 (på finska)

Riskhanteringschef Antti Nurminen skriver om konsekvenserna av stigande räntor för Finlands Banks resultat i sin blogg (på finska).