Chefdirektör Olli Rehn
Festseminarium tillägnat Stefan Ingves, Finlands Bank
den 19 maj 2022

Över tre århundraden av gemensamma rötter och samarbete mellan Riksbanken och Finlands Bank

Bäste Stefan, bästa Deborah, det är en stor glädje för mig att ha er som gäster hos oss på Finlands Bank i dag. Hjärtligt välkomna!

Bästa vänner,

Det är ingen hemlighet att en liten nation som Finland har en särskild förkärlek för personer som har sökt sig ut i stora världen och skördat framgångar där. För oss som sysslar med i ekonomi och internationellt samarbete är det av särskilt stor betydelse att vi utöver Formel1- och ishockeystjärnor också kan räkna en centralbankschef till denna skara. En person med rötterna i Åbo och Österbotten har redan under 16 års tid lett världens äldsta centralbank, Riksbanken!

Åbo – Finlands första huvudstad – är också Finlands Banks födelsevagga. Förutom, vi delar samma arv. Finlands Bank har svenska rötter, trots att den grundades först efter att Finland hade anslutits till ryska kejsardömet och uppbyggnaden av vårt lands egen autonoma förvaltning hade inletts.

Finlands Banks företrädare var Diskontverket i Åbo, som –när det grundades 1806 – var den enda bankinrättningen i Finland. Diskontverket i Åbo var i själva verket ett av Sveriges Riksbanks filialkontor, vid sidan av Göteborg och Malmö. Efter grundandet växte Diskontverket i Åbo snabbt, men det gick i konkurs i finska kriget. Diskontverkets intellektuella kapital stannade kvar i Finland.

När kejsaren Alexander I stadfäste inrättandet av det nya penninginstitutet, dvs. Wäxel-, Låne- och Depositionscointoiret, den 12 december 1811, var Direktionsmedlemmarna i det tidigare Diskontverket med om att inrätta och leda det nya ”Cointoiret”, som Finlands Bank hette då.

Arvet från Riksbanken syns i dag tydligast i Finlands Banks ställning i samhället. Finlands Bank blev efter svensk modell underställd ständerna på den första lantdagen. Endast centralbankerna i Sverige och Finland har oavbrutet verkat först under ständernas och senare riksdagens vård och förvaltning. I Finlands grundlag står skrivet än i denna dag att Finlands Bank står under riksdagens vård och garanti. Man kan säga att Riksbanken och Finlands Bank har varit vägröjare när det gäller centralbankernas utveckling mot en parlamentarisk förvaltning.

Bäste Stefan,

Du har haft en lång och mångsidig karriär. Ditt liv skulle sannolikt ha tagit en annan riktning utan det nordiska samarbetet och dess möjligheter. De nordiska ländernas öppna och gemensamma studie- och arbetsmarknad förenade de fem nordiska länderna och deras medborgare redan vid tiden för din födelse på 1950-talet – ett helt decennium innan fri rörlighet för arbetskraft infördes inom EEC-området. För finländarna innebar det nordiska samarbetet en möjlighet att flytta från såväl Österbotten som mina egna hemtrakter i Södra Savolax till både Södra Finland och Södra Sverige för att arbeta och studera. De nordiska länderna var också en port ut i världen för många finländare på 1970-talet.

Du är född i Åbo men uppväxt i Österbotten i Närpes. Du har berättat att du redan som ung kände en stark längtan att se världen. I början av 1970-talet flyttade du till Stockholm för att studera. Själv studerade du i Förenta staterna bland annat i Princeton. Du disputerade för doktorsgraden i ekonomi vid Stockholms universitet. Hanteringen av den svenska bankkrisen i början av 1990-talet blev ditt verkliga eldprov. Från posten som vice centralbankschef blev du 1999 utnämnd till chef för IMF:s penning- och valutapolitiska avdelning. Till chef för Riksbanken kallades du 2006. Vid sidan av din tjänst som centralbankschef har du haft otaliga ledarskapsuppdrag inom olika internationella organisationer.

Bäste Stefan,

Jag har allt sedan ungdomen varit en ”nordist”. Fastän Finlands Banks referensgrupp i många frågor numera är Eurosystemet, gläder det mig att det nordiska samarbetet mellan centralbankerna och framför allt mellan Riksbanken och Finlands Bank alltjämt är mycket regelbundet och konkret. Jag lyfter fram två viktiga samarbetsformer:

De nordiska och baltiska länderna tillhör samma valkrets inom Internationella valutafonden IMF och har enligt rotationsprincipen en gemensam ledamot i IMF:s styrelse. På tjänstemannanivå kräver samordningen av valkretsens synpunkter ett nära dagligt koordinationsarbete. Vid IMF:s vårmöte i Washington uttryckte vi vårt starka stöd till – och solidaritet med – Ukraina och vår beredskap att stödja landet och dess medborgare på alla tänkbara sätt.

Riksbanken och Finlands Bank har under en lång tid bedrivit ett aktivt och konkret samarbete gällande inom det finansiella stabilitet. Gränsöverskridande verksamhet har varit något fullständigt normalt för nordiska banker redan under flera decennier. För att sörja för den finansiella stabiliteten i en sådan omvärld krävs nära växelverkan mellan myndigheterna. Du Stefan bidrog redan under hanteringen av bankkrisen på 1990-talet till att de finska och svenska myndigheterna fick ska utbyta information om eventuella störningar i banker i god tid, inte först när krisen redan var ett faktum.

Bäste Stefan, bästa vänner,

Det nordiska samarbetet har alltid vilat på en stabil och gemensam värdegrund. Det är uttryckligen tack vare vår gemensamma värdegrund som vi hela tiden har kunnat stärka det nordiska samarbetet, fastän de nordiska länderna under årtiondenas lopp har fattat olika beslut framför allt i fråga om Europeiska unionen och den nationella säkerheten.

Samhällsdebatten i Sverige och Finland har under den senaste tiden av förståeliga skäl fokuserat på säkerhetspolitiken när det aggressiva och oberäkneliga Ryssland för ett anfallskrig mot sitt grannland Ukraina. Sverige har alltid haft en särställning i Finlands internationella samarbete och detta samarbete har nu intensifierats också inom försvaret och i samordningen av försvarspolitiken på ett aldrig tidigare skådat sätt.

Jag anser att det är oerhört viktig att Finland och Sverige har samtidigt lämnat in en ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Vår gemensamma Natomedlemskap ska förstärka vår säkerhet i både länderna och i hela Norden. Och det ska också förstärka försvarsalliansen, särskilt sitt gemensam kraft i Norra Europa.

Bäste Stefan,

Du har spelat en viktig roll när det gällt att utveckla och upprätthålla samarbete mellan Riksbanken och Finlands Bank. Genom din internationella verksamhet för att stärka det multilaterala samarbetet har du dessutom konsekvent främjat den globala spridningen av de värderingar som är viktiga för Finland och alla andra nordiska länder.

Som erkänsla för ditt förtjänstfulla arbete har republikens president Sauli Niinistö förlänat dig Kommendörstecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden. Enligt reglementet för riddarorden ska förtjänsterna till fromma för Finland vara personliga och av betydelse för hela landet och verksamheten långvarig. På hela Finlands Banks vägnar önskar jag framföra vårt hjärtliga tack och våra bästa gratulationer. Förtjänsttecknet överräcktes till dig i april av Finlands ambassadör i Stockholm Maimo Henriksson, som också är gäst hos oss här i dag.

Det fysiska och psykiska avståndet mellan Finland och Sverige är numera minimalt. Efter din föreläsning får vi höra reflekterande kommentarer av två finländska medborgare som levt kappsäcksliv i Norden. Heidi Schauman, Head of Global Research, leder från sitt kontor i Helsingfors Danske Banks analys- och forskningsorganisation, som är förlagd till tre länder – Danmark, Sverige och Finland. Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen har i sin tur byggt upp en mångsidig ekonomkarriär och politiska ansvarigheter både i Finland och Sverige. Han har bland annat varit chef för Konjunkturinstitutets forskningsverksamhet i Stockholm.  

Ni Stefan och Deborah färdas numera mellan Sverige och Finland i mer avspända tecken. Ni besöker ofta Finland för att vistas på sommarstugan i Kristinestad. De soliga dagarna på stugan i Kristinestad vid Östersjöns strand har du Stefan betecknat som lika idylliska som livet i Mumindalen!

Stefan och Deborah, jag vill än en gång uttrycka mitt varma tack för att ni hedrar oss med ert besök. Och nu bäste Stefan, the floor is yours!