Marknadsvärdet på börsnoterade aktier emitterade av finländska företag[1] var 266 miljarder euro vid utgången av september 2020. Av aktierna var 18 % emitterade av finansiella företag och 82 % av övriga företag. Under 2020 har marknadsvärdet på finländska börsnoterade aktier varierat kraftigt. I januari 2020 var aktiernas värde som högst (268 miljarder euro) sedan år 2000. Under februari–mars sjönk aktiernas värde med 61 miljarder euro till följd av coronapandemin. Värdet återställdes emellertid snabbt. Vid slutet av augusti 2020 översteg aktiernas marknadsvärde redan nivån i januari och var 269 miljarder euro.

 

Tiedote_2020M09_SV.png

 

Vem äger de finländska aktierna?

Vid utgången av september 2020 var hälften (132 miljarder euro) av de finländska noterade aktierna i inhemsk ägo[2]. Av de inhemska sektorerna utgjorde hushållen i Finland den största ägaren av finländska aktier. Vid utgången av september 2020 ägde hushållen 14 % av aktierna. Under januari–september 2020 köpte hushållen mer finländska aktier till ett nettovärde av 1,6 miljarder euro. Merparten av förvärven gjordes i februari–mars 2020, när börskurserna sjönk. Utöver direkta aktieinnehav äger hushållen finländska aktier indirekt via fondandelar i placeringsfonder och fondanknutna försäkringsavtal som ingåtts med försäkringsbolag.

Utöver det inhemska innehavet är finländska börsnoterade aktier också i utländsk ägo. Enligt Finlands Banks nya publikation som behandlar innehav av värdepapper emitterade av hemmahörande i Finland fanns de största utländska aktieinnehaven i juni 2020 i Förenta staterna, Storbritannien och Sverige. Innehavarna i samtliga tre länder ägde finländska noterade aktier till ett värde av över 20 miljarder euro. Vid slutet av juni 2020 var amerikanernas innehav störst av de utländska innehaven (37,5 miljarder euro). Euroländernas (exkl. Finland) innehav utgjorde sammanlagt 33,1 miljarder euro.

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2020Q3

  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 192 040 15 931 41 072 3 183 28 644 1 491
  (2 382)   (403)   (261)  
- inhemska aktier 132 138 13 180 37 278 2 880 15 622 1 086
  (665)   (309)   (-95)  
Räntebärande värdepapper 215 323 363 1 849 21 29 758 -65
  (5 728)   (-74)   (39)  
- inhemska räntebärande värdepapper 84 810 381 1 172 14 3 938 43
  (4 104)   (-58)   (31)  
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 98 813 2 811 25 759 873 5 701 128
  (1 049)   (375)   (15)  
Utländska fonder 144 136 1 784 3 104 125 100 745 843
  (509)   (108)   (124)  
Finländarnas insättningar på bank            
Transaktionskonton 179 227 -103 90 046 -9 11 177 -2
  (7 077)   (2 285)   (2 080)  
Andra insättningar 68 428 -4 12 572 0 -* -*
  (459)   (-101)   -*  
*konfidentiell            

 

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

Finlands Banks nya visualisering: Innehav av värdepapper emitterade av hemmahörande i Finland (finska/engelska).

Nästa publiceringstillfälle 4.2.2021.

[1] Inkl. monetära institut och finansinstitut.

[2]Källa: Finlands Banks värdepappersstatistik.