De finländska hushållen ägde vid utgången av december 2019 börsnoterade aktier till ett värde av 39,0 miljarder euro. Hushållens innehav av noterade aktier ökade med över 6 miljarder euro under 2019. Värdet på aktieinnehaven ökade med 5,7 miljarder euro i och med den positiva marknadsutvecklingen. Därtill investerade hushållen under 2019 nytt kapital i aktier för 0,6 miljarder euro netto. Över 90 % av aktieinvesteringarna hänförde sig till inhemska företag.

Under 2019 var den månatliga ökningen i hushållens aktieinnehav som störst i januari, då innehaven ökade med 2,3 miljarder euro. I december 2019 steg värdet på aktieinnehaven med 1,4 miljarder euro och hushållen sålde under månaden aktier för 0,1 miljarder euro netto mer än de köpte.

Trots värdeökningen i aktieinvesteringarna och de nya investeringarna var hushållens noterade aktieinnehav under 2019 fortfarande något mindre än i augusti 2018 eller maj 2017, då hushållens innehav uppgick till 39,1 miljarder euro.

Utöver de direkta aktieinvesteringarna äger de finländska hushållen indirekt börsnoterade aktier genom investeringar i investeringsfonder. Vid utgången av december 2019 hade hushållen investeringar i finskregistrerade aktiefonder1 till ett värde av 8,8 miljarder euro. Investeringarna i aktiefonder ökade med 1,8 miljarder euro under 2019. Ökningen kan till största delen tillskrivas den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Dessutom var hushållens teckningar 0,2 miljarder netto större än deras inlösen från aktiefonderna under 2019. Hushållen har därtill indirekta aktieinvesteringar exempelvis genom blandfonder. En betydande andel av hushållens indirekta aktieinvesteringar genom investeringsfonder hänför sig till utländska börsnoterade aktier.

Hushållens tillgångar kanaliseras till investeringsfonder och vidare till aktier också genom fondanknutna försäkringsavtal som ingåtts med försäkringsföretag. Via fondanknutna försäkringsavtal med försäkringsföretag hade hushållen investeringar i aktiefonder för uppskattningsvis 10 miljarder euro och direkta investeringar i noterade aktier för 0,8 miljarder euro.

1 I form av investeringsfonder.

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2019Q4

  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 189 654 11 015 39 011 2 279 29 643 1 739
  (-1 862)   (-39)   (-2 158)  
- inhemska aktier 128 672 7 151 35 655 2 050 16 646 1 006
  (653)   (-73)   (-850)  
             
Räntebärande värdepapper 197 369 -2 537 2 310 23 35 071 -589
  (214)   (-49)   (-585)  
- inhemska räntebärande värdepapper 66 725 -1 064 1 461 14 3 667 -49
  (-1 766)   (-46)   (-475)  
             
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 100 747 2 703 25 336 779 6 147 183
  (-166)   (583)   (-93)  
             
Utländska fonder 151 862 3 662 2 766 129 107 893 2 402
  (3 964)   (167)   (2 553)  
             
Finländarnas insättningar på bank            
Transaktionskonton 152 940 -24 82 299 -3 5 766 3
  (4 276)   (705)   (209)  
Andra insättningar 47 542 -2 12 830 0 -* -*
  (767)   (-123)   -*  

*konfidentiell

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

Nästa publiceringstillfälle 14.5.2020 kl. 13.