Inlåningen[1] från hushållen i Finland översteg 100 miljarder euro och uppgick till 100,4 miljarder euro vid slutet av juni 2020. Merparten (87,8 md euro) av hushållens tillgångar på inlåningskonton bestod av insättningar på transaktionskonton[2] (inlåning över natten). Också den ökade inlåningen har redan en längre tid huvudsakligen berott på att de finansiella tillgångarna på transaktionskonton ökat. Den tidsbundna inlåningen har redan länge minskat och ökningen i övrig inlåning har varit måttlig. Hushållens tillgångar i tidsbunden inlåning uppgick till 4,4 miljarder euro och övrig inlåning 8,3 miljarder euro. I juni var genomsnittsräntan på den sammanlagda inlåningen 0,07 %. Genomsnittsräntan på transaktionskonton var 0,04 % och på tidsbunden inlåning 0,50 %.

Efter utgången av mars 2020 har inlåningen från de finländska hushållen ökat med 3,6 miljarder euro, varav 3,5 miljarder euro härrörde från hushållens ökade finansiella tillgångar på transaktionskonton. Inlåningen ökade kraftigt i april och maj 2020, varvid årsökningen i den totala inlåningen åter tog fart till närmare 8 % efter att ha minskat sedan utgången av 2019. I juni 2020 mattades tillväxten emellertid av till 6,9 %. I juni ökade inlåningen räknat i euro betydligt mindre än i april och maj 2020 och jämfört med motsvarande period de senaste åren.

 

2020Q2_SV.png

 

Fram till juni 2020 hade konsumenternas förtroendeindikator återhämtat sig klart från alla tiders svagaste nivå i april 2020. I juli 2020 var konsumenternas förtroende redan högre än sitt medelvärde på lång sikt. Förändringarna i konsumenternas förtroende och konsumtionsmöjligheter kan också ha bidragit till den ökade inlåningen.

Hushållens inlåning över natten i banker har ökat kraftigt också i de övriga länderna i euroområdet

Utöver Finland tog tillväxten i hushållens[3] inlåning över natten fart också i de övriga länderna i euroområdet efter februari och mars 2020. Tillväxttakten för inlåning över natten från hushållen i euroområdet steg till över 11 % fram till maj 2020, men mattades av något i juni. I juni 2020 var årsökningen för hushållens inlåning över natten endast i Italien långsammare jämfört med Finland, även om tillväxten i Finland var snabb (över 8 %).

Inlåningen utgjorde totalt nästan en tredjedel av de finländska hushållens finansiella tillgångar[4]. För merparten av hushållen i euroländerna står insättningar på bank för en större andel av hushållens finansiella tillgångar jämfört med hushållen i Finland. Exempelvis utgjorde inlåningen från hushållen i Tyskland 37 % av de finansiella tillgångarna. Av hushållen i euroländerna hade hushållen i Grekland den största andelen insättningar på bank. För dem bestod 58 % av de finansiella tillgångarna av inlåning.

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2020Q2

  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 174 125 24 396 37 726 5 253 26 943 3 583
  (119)   (409)   (379)  
- inhemska aktier 118 653 16 898 34 314 4 736 14 631 2 082
  (519)   (267)   (-168)  
Räntebärande värdepapper 209 615 3 893 1 970 43 29 822 910
  (8 657)   (-69)   (-1 548)  
- inhemska räntebärande värdepapper 80 557 681 1 242 27 3 865 57
  (10 614)   (-71)   (136)  
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 94 953 7 541 24 511 2 132 5 557 442
  (652)   (444)   (75)  
Utländska fonder 141 912 5 727 2 872 326 99 785 2 539
  (831)   (181)   (-251)  
Finländarnas insättningar på bank            
Transaktionskonton 172 253 11 87 770 1 9 100 -4
  (9 841)   (3 490)   (1 342)  
Andra insättningar 67 973 -99 12 674 0 -* -*
  (13 713)   (76)   -*  
*konfidentiell            

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

Nästa publiceringstillfälle 12.11.2020 kl. 13.

 

[1] Inlåning i kreditinstitut med verksamhet i Finland.

[2] Med transaktionskonton avses inlåning över natten som är betalbar på anfordran, till vilken utöver dagligkonton också räknas hushållens övriga konton, som inte har några uttagsgränser men från vilka endast kan lyftas kontanter eller som endast kan användas via ett annat konto.

[3] Inkl. hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer i euroområdet.

[4] Enligt Statistikcentralens finansräkenskaper utgjorde hushållens finansiella tillgångar sammanlagt 319 miljarder euro vid utgången av mars 2020.