Värdet på hushållens börsnoterade aktieinnehav minskade till följd av nedgången i aktiekurserna i september 2021 efter tio månader av tillväxt. I augusti 2021 var hushållens börsnoterade aktieinnehav det största genom tiderna (56,1 miljarder euro), men innehaven minskade i september till 52,8 miljarder euro. Aktieinnehavens värde minskade i september med 3,4 miljarder euro. Samtidigt investerade hushållen emellertid mer i aktier till ett värde av 130 miljoner euro netto[1]. Merparten (90 %) av hushållens aktieinvesteringar hänförde sig till aktier i finländska företag, men aktieinnehaven i utländska företag har emellertid ökat något i andel under de senaste två åren.

2021Q3_SV.png

 

Även investeringsfondinnehaven minskade till följd av nedgången i aktiekurserna för första gången sedan oktober 2020. I augusti 2021 var hushållens investeringar i finskregistrerade investeringsfonder större än någonsin (33,1 miljarder euro), och i september minskade investeringarna till 32,5 miljarder euro. Nedgången berodde huvudsakligen på aktiefondernas omvärderingar. Efter att aktiekurserna gått upp under coronapandemin har av fondtyperna aktiefonderna vuxit till den klart största tillgångsposten förbi räntefonder. Vid utgången av september hade hushållen investeringar i aktiefonder till ett värde av 12,9 miljarder euro och i räntefonder till ett värde av 9,7 miljarder euro.

Hushållen gjorde i september nettoteckningar[2] i investeringsfonder för 50 miljoner euro, vilket är det lägsta beloppet på månadsnivå under 2021. De största nettoteckningarna i september gjordes i blandfonder och fastighetsfonder. Under januari–september 2021 gjordes rikligt med nettoteckningar i investeringsfonder (till ett värde av 2 miljarder euro). Innevarande år har mest nettoteckningar gjorts i aktiefonder.

En betydande andel av hushållens tillgångar kanaliseras till inhemska investeringsfonder också genom de fondanknutna försäkringsavtal som ingåtts med försäkringsföretag. Dessutom ägde de finländska hushållen fondandelar i utländska investeringsfonder. Också dessa innehav minskade från augusti och var 4,8 miljarder euro vid utgången av september 2021. Hushållen investerade i september 80 miljoner euro mer i utländska fonder och samtidigt sjönk innehavens värde med 170 miljoner euro.

Inlåningen från hushåll ökade ytterligare i september. De finländska hushållens finansiella tillgångar på transaktionskonton ökade till över 100 miljarder euro och uppgick till 100,3 miljarder euro vid slutet av september 2021. Genomsnittsräntan på de finansiella tillgångarna på transaktionskonton var 0,02 %. Tillgångarna på transaktionskonton ökade i september med 1,3 miljarder euro. Inlåningen från hushåll utgjorde totalt 109,5 miljarder euro. Årsökningen i inlåningen har mattats av från början av 2021, men var fortfarande snabb (6,7 %) i september 2021.

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2021Q3

  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 252 578  198 52 785 - 213 38 400 -7
  (-1 491)   (288)   (-559)  
- inhemska aktier 162 469 -368 47 303 -123 20 135 -166
  (65)   (198)   (199)  
             
Räntebärande värdepapper 242 425 -238 1 558 16 32 262 92
  (7 553)   (-145)   (-156)  
- inhemska räntebärande värdepapper 109 317 -344 884 9 4 060 3
  (6 460)   (-129)   (24)  
             
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 120 330 635 32 517 165 6120 12
  (1 503)   (629)   (-48)  
             
Utländska fonder 176 033 3 476 4 813 -26 119 781 2 903
  (3 051 )   (259)   (2 031)  
             
Finländarnas insättningar på bank*            
Inlåning över natten (transaktionskonton) 184 251 55 100 290 8 8 636 3
  (3 609)   (2 105)   (74)  
Andra insättningar 12 078 0 9 208 0 -* -*
  (-447)   (-447)   -*  

*konfidentiell

* Från perioden 2021Q3 framåt innehåller i standardtabellen finländarnas insättningar på bank endast inlåning från allmänheten.

[1] Nettoinvesteringarna är skillnaden mellan förvärv och avyttringar av aktier.

[2] Teckningar i fondandelar med avdrag för inlösen av fondandelar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.


Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.


Nästa publiceringstillfälle 9.2.2022 kl. 10.