I december 2020 var de finländska investeringsfondernas fondandelsskuld 135,2 miljarder euro, vilket är mer än någonsin tidigare. Fondandelsskulden ökade med 8,1 miljarder euro under 2020. I januari–mars 2020 sjönk fondandelarnas marknadsvärde med 15,6 miljarder euro och dessutom inlöstes från fonderna till följd av den internationella coronapandemin kapital till ett nettovärde av 2,8 miljarder euro[1]. Värdeökningen på investeringsobjekten samt de nya teckningar som gjordes efter april 2020 utökade emellertid fondandelsskulden i de finländska investeringsfonderna före utgången av 2020. I april–december 2020 höjde värdeökningen i investeringarna fondandelarnas värde med 21,9 miljarder euro och dessutom gjordes i investeringsfonderna nya teckningar till ett nettovärde av 4,5 miljarder euro.

Tiedote2020Q4_SV.png

Under 2020 stod hushållen nettomässigt för den största andelen nya investeringar i de finländska investeringsfonderna (1,2 miljarder euro). Dessutom utökade värdeökningarna trots nedgången på våren 2020 hushållens fondinnehav med 2,3 miljarder euro under 2020. Vid slutet av december 2020 uppgick hushållens innehav i inhemska investeringsfonder till 37,8 miljarder euro, varav de finländska hushållens innehav var 27,8 miljarder euro. Hushållen har de största innehaven i finländska investeringsfonder. Utöver direkta investeringar har de hushållen investeringar till ett värde av 31,6 miljarder euro genom fondanknutna försäkringsavtal.

Finländarna äger nästan 80 % av andelarna i de finländska investeringsfonderna. Värdet av dessa innehav var 105,1 miljarder euro vid utgången av december 2020. Av de utländska investerarna hade svenskarna, norrmännen och luxemburgarna de största innehaven. År 2020 var de utländska investerarnas nettoinvesteringar i finländska investeringsfonder större än finländarnas. De utländska investerarna tecknade fondandelar till ett nettovärde av 1,3 miljarder euro och de finländska investerarna till ett nettovärde av 0,4 miljarder euro.

Var finns fondernas investeringar?

Vid slutet av december 2020 hänförde sig 31 % av de finländska investeringsfondernas investeringar på 138,6 miljarder euro till hemlandet och 69 % till utlandet. De största utländska investeringarna hänförde sig till Förenta staterna (20,0 miljarder euro), Sverige (13,4 miljarder euro) och Luxemburg (12,4 miljarder euro). Fondernas investeringar inom EU-området uppgick till 52,7 miljarder euro.

Under 2020 gjorde investeringsfonderna nya investeringar för 2,1 miljarder euro netto. Fonderna investerade utomlands 3,8 miljarder euro men i hemlandet minskade innehaven med 1,8 miljarder euro. Utöver de nya investeringarna bidrog omvärderingarna till att utöka fondernas utländska investeringar med 2,1 miljarder euro. Fondernas investeringar i hemlandet ökade med 4,4 miljarder euro på grund av omvärderingar.

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2020Q4

  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 214 405 20 760 45 541 4 137 34 496 2 945
  (1 780)   (360)   (1 833)  
- inhemska aktier 145 823 15 096 41 117 3 700 17 794 1 633
  (-1 396)   (112)   (-545)  
Räntebärande värdepapper 216 809 1 353 1 818 80 29 760 181
  (189)   (-104)   (-152)  
- inhemska räntebärande värdepapper 89 328 316 1 136 47 3 770 34
  (4 252)   (-78)   (-200)  
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 105 488 5 819 27 860 1 741 5 824 347
  (856)   (360)   (-223)  
Utländska fonder 152 075 5 957 3 638 277 104 966 3 004
  (2 960)   (259)   (1 040)  
Finländarnas insättningar på bank            
Transaktionskonton 184 092 -27 91 000 -4 9 890 -2
  (4 891)   (958)   (-1 285)  
Andra insättningar 70 531 1 12 207 0 -* -*
  (2 102)   (-365)   -*  
*konfidentiell            

 

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

Nästa publiceringstillfälle 11.5.2021.

 

[1] I mars–april minskade investeringsfondernas fondandelsskuld både genom omvärderingarna i aktiefondernas andelsskuld till följd av nedgången på aktiemarknaden och genom de inlösen som hänförde sig framför allt till korträntefonder.