Marknadsvärdet på finländska börsnoterade aktier har sjunkit i rask takt under 2022. I september 2022 var aktiernas marknadsvärde 265 miljarder euro, vilket är 21 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan.

Mindre än hälften av de finländska företagens börsnoterade aktier är i inhemskt ägo. De inhemska ägarnas andel har minskat något under de senaste åren och var 46 % vid utgången av september 2022. Värdet av de inhemska aktieinnehaven var sammanlagt 121,5 miljarder euro. Av de inhemska aktörerna är hushållen den största ägaren av finländska aktier med en andel på 14 %. De följande största ägarna är staten (11 %) och arbetspensionsanstalterna (6 %). De största utländska innehaven[1] fanns i Förenta staterna, Sverige och Storbritannien.

 

2022Q3_sv.png

 

När räntorna gått upp har obligationslånens värde på andrahandsmarknaden minskat

Vid utgången av september 2022 var marknadsvärdet på räntebärande värdepapper emitterade av finländska emittenter 351 miljarder euro, vilket är 7 % mindre än vid slutet av 2021. I september utgjorde obligationslånens andel av de räntebärande värdepapperen 291 miljarder euro och resten av de räntebärande värdepapperen hade en ursprunglig löptid på högst ett år. När räntorna gått upp har obligationslånens värde minskat på andrahandsmarknaden. I januari–september 2022 sjönk marknadsvärdet på de utestående obligationslånen med 38 miljarder euro. Vid utgången av september 2022 var det nominella värdet på de utestående obligationslånen 321 miljarder euro, dvs. 30 miljarder euro större än marknadsvärdet vid motsvarande tidpunkt.

I januari–september 2022 emitterades nya obligationslån för 7,9 miljarder euro mer än det gjordes amorteringar, vilket har bidragit till att öka det utestående beloppet.

 

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2022Q3
  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 197 645  -7 237 42 459 -2 025 33 117 -1 261
  (-960)   (-83)   (1 158)  
- inhemska aktier 121 468 -5 176 37 566 -1 842 15 633 -807
  (270)   (-136)   (229)  
             
Räntebärande värdepapper 224 839 -6 010 1 126 -15 25 838 -567
  (-1 644)   (-72)   (-675)  
- inhemska räntebärande värdepapper 103 723 -3 410 577 -14 3 436 -114
  (-1 716)   (-39)   (0)  
             
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 104 036 -2 134 29 238 -695 4 915 -100
  (-823)   (165)   (-2)  
             
Utländska fonder 179 474 1 489 5 039 -126 125 148 2 247
  (-2 290 )   (110)   (-2 813)  
             
Finländarnas insättningar på bank            
Inlåning över natten (transaktionskonton) 187 560 132 104 494 18 6 916 5
  (-1 143)   (450)   (-1 317)  
Andra insättningar 13 421 8 9 064 2 -* -*
  (1 093)   (52)   -*  

*konfidentiell

 

Närmare upplysningar lämnas av

 

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

 

Nästa publiceringstillfälle 9.2.2023 kl. 10.

 

[1] Enligt uppgift vid utgången av juni 2022.