Efter en rekordartad tillväxt 2021 minskade fondkapitalet i de finländska investeringsfonderna[1] betydligt 2022. Vid utgången av 2022 uppgick fondkapitalet till 137,5 miljarder euro, vilket är 25 miljarder euro mindre jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. Minskningen i fondkapitalet kan huvudsakligen tillskrivas nedgången i värdet på investeringsfondernas värdepappersinnehav, men det gjordes också rikligt med inlösen från fonderna.

Under 2022 sjönk värdet på fondkapitalet med totalt 20,2 miljarder euro och inlösen[2] från fonderna gjordes för 5 miljarder euro. Kapitalet i de största fondtyperna, aktie- och räntefonder, minskade nästan lika mycket under 2022 (över 12 miljarder euro). Till minskningen bidrog uppgången i räntorna och nedgången i aktiekurserna. Vid slutet av december 2022 var aktiefondernas fondkapital 58,3 miljarder euro och räntefondernas 52,6 miljarder euro. Aktie- och räntefonderna omfattar 81 % av investeringsfondernas totala fondkapital. De följande största fondtyperna är bland- och fastighetsfonder.

År 2022 gjordes klart mest inlösen från räntefonder. Under 2022 gjordes nya teckningar i räntefonder för 18,5 miljarder euro och inlösen för 24,1 miljarder euro, vilket innebär att nettoinlösen från räntefonderna var 5,6 miljarder euro. Från aktiefonder gjordes inlösen för 1,1 miljarder euro netto. År 2022 gjordes mest nya investeringar[3] i fastighetsfonder, i vilka nya teckningar gjordes till ett värde av 750 miljoner euro mer än vad som löstes in från dem. Under 2022 stod företagen för den största andelen (till ett värde av 1,6 miljarder euro) inlösen som gjordes från finskregistrerade investeringsfonder. Av denna andel var 65 % gjorda av finländska företag.

 

2022Q4_sv.png

 

Merparten av fondernas investeringar hänförde sig till utlandet

Vid slutet av december 2022 hänförde sig 32 % av de finländska investeringsfondernas investeringar på 141,9 miljarder euro till hemlandet och 68 % till utlandet. Av de inhemska investeringarna bestod merparten (39 %) av fondernas ömsesidiga investeringar. Av investeringarna hänförde sig 27 % direkt till aktier i finländska företag.

De största utländska investeringarna hänförde sig till börsnoterade aktier (44 %) och obligationslån (33 %). Av de utländska aktieinvesteringarna hänförde sig merparten (45 %) till amerikanska aktier. Största delen (20 %) av fondernas innehav av utländska obligationslån var emitterade av svenska emittenter. Som helhet hänförde sig de största utländska investeringarna till Förenta staterna (23,2 miljarder euro), Luxemburg (13,3 miljarder euro) och Sverige (11,6 miljarder euro).

 

De finländska hushållen största ägare i investeringsfonderna

Vid utgången av december 2022 ägde de finländska hushållen direkt fondandelar i finskregistrerade investeringsfonder till ett värde av 30,0 miljarder euro, vilket är 13 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. De finländska hushållens tillgångar kanaliseras också i stor mängd till inhemska investeringsfonder genom fondanknutna försäkringsavtal som hushållen ingått med försäkringsföretag. I Finlands Banks fondstatistik syns dessa som investeringar gjorda av försäkringsföretag.

 

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2022Q4
  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 208 791  12 214 46 373 3 777 34 529 1 868
  (-555)   (100)   (-477)  
- inhemska aktier 131 851 10 813 41 489 3860 17 181 1 488
  (141)   (56)   (60)  
             
Räntebärande värdepapper 228 072 -2 247 1 610 60 27 578 -477
  (5 612)   (424)   (2 235)  
- inhemska räntebärande värdepapper 103 845 -1 073 851 45 3 777 -30
  (1 323)   (230)   (396)  
             
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 106 027 2 124 29 991 719 5 047 135
  (-136)   (24)   (-115)  
             
Utländska fonder 176 562 -4 819 5 281 73 121 534 -4 929
  (2 147 )   (161)   (1 414)  
             
Finländarnas insättningar på bank            
Inlåning över natten (transaktionskonton) 187 433 -259 101 909 -26 7 075 -21
  (132)   (-2 559)   (180)  
Andra insättningar 15 548 -17 9 884 -3 -* -*
  (2 144)   (823)   -*  

*konfidentiell

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

 

Nästa publiceringstillfälle 11.5.2023 kl. 10.

 

[1] Inkluderar finskregistrerade investeringsfonder och specialinvesteringsfonder.

[2] Inlösen netto.

[3] Netto.