Vid utgången av 2021 uppgick fondkapitalet i de finländska investeringsfonderna[1] till 162,7 miljarder euro, vilket är över 27 miljarder euro mer än vid utgången av 2020. Den rekordartade tillväxten kan huvudsakligen tillskrivas värdeökningen på investeringsfondernas aktieinnehav, men det gjordes också rikligt med nya investeringar i fonderna. Under 2021 steg värdet på fondkapitalet med totalt 17 miljarder euro och nya investeringar[2] gjordes för 10,3 miljarder euro.

2021Q4_SV.png

 

Mätt i kapital har räntefonderna länge varit den största fondtypen, men på grund av att aktierna ökat kraftigt i värde växte aktiefonderna till den största 2021. Vid slutet av december 2021 var aktiefondernas fondkapital 70,6 miljarder euro, medan räntefondernas fondkapital var 64,8 miljarder euro. Aktie- och räntefonderna omfattar över 83 % av investeringsfondernas totala fondkapital. De följande största fondtyperna är bland- och fastighetsfonder.

År 2021 var det klart mest populärt att investera i räntefonder. Under 2021 gjordes nya teckningar i räntefonder för 26,2 miljarder euro och inlösen för 20,6 miljarder euro, vilket innebär att nettoteckningarna i räntefonder utgjorde 5,7 miljarder euro. Också i aktiefonder gjordes mer teckningar än vad som löstes in från dem, till ett nettovärde av 2,1 miljarder euro. Nettoteckningarna i blandfonder utgjorde 1,4 miljarder euro och i fastighetsfonder 890 miljoner euro.

År 2021 stod hushållen för den största andelen nettoteckningar (till ett värde av 3,5 miljarder euro). Av hushållens investeringar gjordes 78 % av finländska hushåll och 22 % av svenska hushåll. Näst mest nya teckningar (till ett värde av 2,2 miljarder euro) gjordes av företag, och av dem var 94 % gjorda av finländska företag.

Merparten av fondernas investeringar hänförde sig till utlandet

Vid slutet av december 2021 hänförde sig 31 % av de finländska investeringsfondernas investeringar på 166,4 miljarder euro till hemlandet och 69 % till utlandet. Förändringen i andelarna var mycket liten under 2021. Av de inhemska investeringarna var merparten (42 %) fondernas ömsesidiga investeringar. De största utländska investeringarna hänförde sig till börsnoterade aktier (46 %) och obligationslån (32 %). Av de utländska aktieinvesteringarna hänförde sig 43 % till amerikanska aktier. Merparten av investeringsfondernas innehav av utländska obligationslån var emitterade av företag, banker och staten. Som helhet hänförde sig de största utländska investeringarna till Förenta staterna (27,5 miljarder euro), Sverige (15,3 miljarder euro) och Luxemburg (14,7 miljarder euro).

 

De finländska hushållen största ägare i investeringsfonderna

Vid utgången av december 2021 ägde de finländska hushållen direkt fondandelar i finskregistrerade investeringsfonder till ett värde av 34,7 miljarder euro, vilket är mer än någonsin tidigare. Uppskattningsvis[3] lika mycket tillgångar kanaliseras till inhemska investeringsfonder genom fondanknutna försäkringsavtal som de finländska hushållen ingått med försäkringsföretag. I Finlands Banks fondstatistik syns dessa som investeringar gjorda av försäkringsföretag. När de fondandelar som innehas genom fondanknutna försäkringsavtal räknas med äger de finländska hushållen över 40 % av fondkapitalet i de inhemska investeringsfonderna.

 

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2021Q4

  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 254 013  11 249 55 222 2 060 40 961 2 577
  (-8 909)   (334)   (92)  
- inhemska aktier 164 362 4 067 49 246 1 677 20 865 910
  (-1 585)   (185)   (-191)  
             
Räntebärande värdepapper 243 724 -78 1 453 19 31 367 763
  (1 609)   (-123)   (-1 621)  
- inhemska räntebärande värdepapper 112 977 -448 807 14 3 854 -31
  (4 113)   (-89)   (- 176)  
             
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 124 386 3 819 34 652 1 272 5 854 157
  (237)   (741)   (-171)  
             
Utländska fonder 183 368 5 745 5 392 290 123 025 3 739
  (1 586 )   (289)   (-495)  
             
Finländarnas insättningar på bank            
Inlåning över natten (transaktionskonton) 188 755 56 100 074 8 8 359 3
  (4 449)   (-224)   (-279)  
Andra insättningar 11 696 1 8 932 0 -* -*
  (-382)   (-276)   -*  
             

*konfidentiell

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

 

Nästa publiceringstillfälle 12.5.2022 kl. 10.

 

[1] Inkluderar finskregistrerade investeringsfonder och specialinvesteringsfonder.

[2] Investeringar netto.

[3] Utöver fondstatistiken har i bedömningen också utnyttjats Finlands Banks statistik över försäkringsföretag och Finans Finlands statistik över sparkapitalet i livförsäkringar.