För deltagande i den tredje serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (third series of targeted longer-term refinancing operations, TLTRO III) krävs att de penningpolitiska motparterna rapporterar om utlåningen (exkl. bostadslån) till företag och hushåll i euroområdet och förändringar i utlåningen. Penningpolitiska motparter som deltar i transaktionerna ska till Finlands Bank lämna två rapporter och två utlåtanden från en extern revisor om riktigheten i de rapporterade uppgifterna. Med ledning av den första rapporten fastställs den maximala tilldelningen för motparten vid transaktionerna och med hjälp av den andra fastställs räntan på lånen. Motparterna kan delta i de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna antingen självständigt eller i en grupp via en ledande motpart. Den ledande motparten rapporterar aggregerade uppgifter om hela gruppen till centralbanken i sitt hemland. Rapporteringskraven baserar sig på ECB:s beslut (Decision of the European Central Bank on a third series of targeted longer-term refinancing operations ECB/2019/21 ändrad genom ECB/2019/28).

Den första rapporten ska lämnas in till Finlands Bank med rapporteringsblankett A och B rapporterade före deltagande i den första transaktionen. Om rapporten inte har lämnats in före den fastställda tidsfristen för en transaktion och inte heller har lämnats in för en tidigare TLTRO III-transaktion, fastställs lånelimiten för transaktionen till 0 och motparten får inte delta i den aktuella transaktionen. Om den andra rapporten inte uppfyller de uppställda kraven eller lämnas in för sent, ska genomsnittsräntan i Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner beräknad för transaktionernas hela löptid tillämpas på de tilldelade lånen. Utöver detta åläggs motparten att betala 500 euro för varje dag som den andra rapporten försenas, dock högst 15 000 euro.

Ett ytterligare villkor är att de motparter som deltar i transaktionerna låter genomföra en extern revision enligt förordning ECB/2019/21 eller motsvarande åtgärd för att kontrollera riktigheten i uppgifterna i den första rapporten:

 • senast kl. 19.00 den 7 januari 2021 om motparten deltar i de tre första transaktionerna eller
 • senast kl. 19.00 den 16 juli 2021 om motparten för första gången deltar först i transaktionerna 4–7.

En rapport om den externa revisionen eller en motsvarande åtgärd som genomförs för att kontrollera riktigheten i uppgifterna i den andra TLTRO-rapporten ska lämnas in senast kl. 19.00 den 17 augusti 2021 tillsammans med själva TLTRO-rapporten.

Deltagare som avser att utnyttja optionen  för räntor under den särskilda ränteperioden  (artikel 5.1) ska i den andra rapporten separat ange de uppgifter som avser den särskilda referensperioden, tillsammans med resultaten av revisorns bedömning av dessa uppgifter senast kl. 19.00 den 17 augusti 2021.

särskild ränteperiod: perioden från den 24 juni 2020 till den 23 juni 2021.

särskild referensperiod: perioden från den 1 mars 2020 till den 31 mars 2021.

Om rapporterna från den externa revisionen av den första TLTRO-rapporten lämnas in för sent, måste det tilldelade beloppet från samtliga transaktioner betalas tillbaka på följande avvecklingsdag för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Räntan är lika med genomsnittsräntan i Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner för transaktionernas hela löptid.

Om rapporterna från den externa revisionen av den andra TLTRO-rapporten lämnas in för sent, ska den aktuella genomsnittsräntan i Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner tillämpas på återbetalning av samtliga belopp som tilldelats vid transaktionerna.

Uppgifterna rapporteras till Finlands Bank i en Excelfil som skickas med skyddad e-post till adressen TLTRO-tilastot(at)bof.fi. För att säkra e-posten ska antingen TLS-protkoll eller Finlands Banks SSL-säkrade e-posttjänst användas. Den säkrade e-posttjänsten finns tillgänglig på adressen https://securemail.bof.fi.

Rapportfilerna ska benämnas på följande sätt: TLTROIII_<Rapportörens FO-nummer>_Rapport<X>.xls, där Rapport<X> anger om det är fråga om den första eller andra rapporten. FO-numret rapporteras åttaställigt utan bindestreck. Den första inlämnade rapporten får t.ex. namnet TLTROIII_01234562_Raport1.xls.

TLTROIII-rapportformulär

ECB:s TLTRO-sida

Tidsplan för TLTRO III

Rapporteringskalender:

 • Transaktion 1: Senast kl. 19.00 tisdag den 27 augusti 2019 ska uppgifter enligt TLTRO III-rapportformuläret rapporteras för perioden 1.4.2018–31.3.2019. (Transaktionsmeddelandet publiceras den 17 september 2019.)
   
 • Transaktion 2: Senast kl. 19.00 måndagen den 18 november 2019 ska uppgifter enligt TLTRO III-rapportformuläret rapporteras för perioden 1.4.2018–31.3.2019, om uppgifterna inte har rapporterats vid den tidigare transaktionen.
   (Transaktionsmeddelandet publiceras den 10 december 2019.)
   
 • Transaktion 3: Senast kl. 19.00 måndagen den 24 februari 2020 ska uppgifter enligt TLTRO III-rapportformuläret rapporteras för perioden 1.4.2018–31.3.2019, om de inte har rapporterats vid tidigare transaktioner.
  (Transaktionsmeddelandet publiceras den 17 mars 2020.)
   
 • Transaktion 4: Senast kl. 19.00 måndagen den 25 maj 2020 ska uppgifter enligt TLTRO III-rapportformuläret rapporteras för perioden 1.4.2018–31.3.2019, om de inte har rapporterats vid tidigare transaktioner.
  (Transaktionsmeddelandet publiceras den 16 juni 2020.)

 • Transaktion 5: Senast kl. 19.00 måndagen den 31 augusti 2020 ska uppgifter enligt TLTRO III-rapportformuläret rapporteras för perioden 1.4.2018–31.3.2019, om de inte har rapporterats vid tidigare transaktioner.
  (Transaktionsmeddelandet publiceras den 22 september 2020.)

 • Transaktion 6: Senast kl. 19.00 måndagen den 16 november 2020 ska uppgifter enligt TLTRO III-rapportformuläret rapporteras för perioden 1.4.2018–31.3.2019, om de inte har rapporterats vid tidigare transaktioner.
  (Transaktionsmeddelandet publiceras den 8 december 2020.)

 

 • Transaktion 7: Senast kl. 19.00 måndagen den 22 februari 2021 ska uppgifter enligt TLTRO III-rapportformuläret rapporteras för perioden 1.4.2018–31.3.2019, om de inte har rapporterats vid tidigare transaktioner.
  (Transaktionsmeddelandet publiceras den 16 mars 2021.)

 

 • De motparter som deltar i transaktionerna ska dessutom lämna in den andra rapporten till Finlands Bank senast kl. 19.00 tisdagen den 17 augusti 2021 med uppgifter enligt TLTRO III-rapportformuläret för perioden 1.4.2019–31.3.2021 jämte utlåtandet från en extern revisor om riktigheten i de rapporterade uppgifterna.

 

 

Länkar:
ECB:s förordning om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33, ändrad genom förordning ECB/2014/51)
Manual on MFI Balance Sheet Statistics, April 2012
Decision of the European Central Bank of 22 July 2019 on a third series of targeted longer-term refinancing operations (ECB/2019/21, ändrad genom ECB/2019/28, ECB/2020/13 och ECB/2020/25)