Bytesbalans

Bytesbalansen visade ett överskott på 0,2 miljarder euro i juli, vilket var ungefär lika stort som året innan. 

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, var nära nog i balans såsom året innan och uppgick till 0,1 miljarder euro.

 

Handels- och bytesbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoutflöde på 1,3 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 1,6 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoinflöde på 0,3 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – gav ett nettoutflöde på 0,1 miljarder euro.

 

Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet i slutet av juli

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 28 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 578 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet uppgick till 550 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var –49 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet

Finlands betalningsbalans

År 2010,
mn euro
Juni 2011,
mn euro
Juli 2011,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans 3 301 409 233 2 064
    Varor 2 999 350 81 2 224
    Tjänster 138 -256 -8 -248
    Faktorinkomster 1 831 345 310 1 400
    Löpande transfereringar -1 667 -30 -150 -1 313
Kapitaltransfereringar 160 13 13 160
Finansiell balans -1 440 -1 310 -1 304 978
    Direkt investeringar -2 711 -1 336 -1 619 -5 641
    Portföljinvesteringar -6 304 1 597 345 -4 192
    Övriga investeringar 6 276 -1 891 -140 10 537
    Valutareserv 1 661 39 17 186
    Finansiella derivat -362 281 93 87
Restpost -2 021 888 1 058 -3 201
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistiksårets utgång.

 

Upplysningar Jaakko Suni p. 010 831 2454, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Nästa meddelande om betalningsbalansen publiceras 14.10.2011 kl. 10.00.

Beställ Betalningsbalans -månadsmeddelandet per e-post från Finlands Banks webbplats