Bytesbalansen visade ett underskott under januari–september

Bytesbalansen visade ett överskott på 0,8 miljarder euro för det tredje kvartalet 2011, vilket var ungefär lika stort som året innan. Kumulativt för januari–september 2011 visade den däremot ett underskott på 0,9 miljarder euro mot ett överskott på 0,3 miljarder euro för samma period i fjol. Bytesbalansen visade ett överskott på 0,5 miljarder euro för september vilket är mer än under en enda månad 2011.

Bytesbalans

Kapitalutflödet genom direktinvesteringar har ökat

Finländska direktinvesteringar i utlandet uppgick till 3,8 miljarder euro under januari–september 2011 medan utländska direktinvesteringar i Finland endast uppgick till 0,03 miljarder euro under samma period. Nettoutflödet av direktinvesteringskapital uppgick till 3,8 miljarder euro, det vill säga 2,2 miljarder euro mer än under motsvarande period året innan. Betraktat per kvartal ökade kapitalutflödet också under alla tre kvartalen.

Direkt investeringar

Kapitalinflödet överskred kapitalutflödet inom portföljinvesteringar

Nettoinflödet av kapital i portföljinvesteringar till Finland uppgick till 6,1 miljarder euro under januari–september 2011: utländska placerare skaffade finländska värdepapper för 9,4 miljarder euro, medan de finländska placerarna ökade sina utländska portföljinvesteringar med 3,3 miljarder euro. Kapitalrörelserna var livligast under det andra kvartalet då kapitalutflödet från Finland uppgick till 6,7 miljarder euro och kapitalinflödet till Finland var 5,3 miljarder euro.

Kapitalinflödet från utlandet till Finland bestod under januari–september till största delen av investeringar i värdepapper emitterade av finländska aktörer till ett nettoförsäljningsbelopp av sammanlagt 8,2 miljarder euro. Av dessa värdepapper var nettoförsäljningen till utlandet av obligationer emitterade av banker 5,1 miljarder euro och av övriga monetära finansinstitut 3,5 miljarder euro. Finska statens obligationer såldes till utlandet för 7,7 miljarder euro, men å andra sidan återköptes statens kortfristiga skuldförbindelser från utlandet och amorterades för 4,5 miljarder euro. Aktier i finländska företag återköptes i utlandet för 1,2 miljarder euro.

Merparten av kapitalutflödet från Finland till utlandet utgjordes av investeringar i utländska obligationer som nettoförvärvades för 5,3 miljarder euro under januari–september. I fondandelar i utlandsregistrerade placeringsfonder investerades 1,3 miljarder euro. Investeringarna i utländska aktier minskade med 3,3 miljarder euro och innehavet av penningmarknadspapper med 1,0 miljarder euro. Betraktat per investerarsektor svarade MFI-sektorn för det största kapitalutflödet, totalt 8,3 miljarder euro. Bankernas andel uppgick till 6,4 miljarder euro. Däremot minskade de i Finland registrerade investeringsfonderna sina utländska värdepapperstillgångar med 3,0 miljarder euro och finska staten med 2,2 miljarder euro.

Portföljinvesteringar

Finländarnas utländska tillgångar är fortfarande större än skulderna

Finlands samlade nettoställning mot utlandet vid slutet av september 2011 visade en fordran på 28 miljarder euro. Bruttotillgångarna uppgick till 623 miljarder euro och bruttoskulderna till 596 miljarder euro. Icke-finansiella företag, monetära finansinstitut, stat och kommuner redovisade en nettoskuld. Övriga finansinstitut, arbetspensionsanstalter och hushåll hade däremot en nettofordran i utlandet. För portföljinvesteringar redovisades en nettoskuld på 12 miljarder euro vid slutet av september. Övriga skulder – lån, inlåning och handelskrediter – översteg övriga tillgångar med 16 miljarder euro. Direktinvesteringar visade däremot en nettofordran på 41 miljarder euro.

De viktigaste investerarsektorerna i Finland hade 19 miljarder euro i fordringar i GIIPS-länderna1 vid slutet av september 2011. GIIPS-ländernas andel av de sammanlagda investeringarna i dessa sektorer var omkring 4 procent.

Finlands nettoskuld exklusive aktier och andra ägarandelar uppgick till 45 miljarder euro vid slutet av september.

1 Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien.

 

Finlands betalningsbalans
År 2010,
mn euro
Augusti 2011,
mn euro
September 2011,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans 3 302 97 455 2 114
    Varor 2 999 -26 280 2 312
    Tjänster 138 -27 -34 -274
    Faktorinkomster 1 831 300 358 1 389
    Löpande transfereringar -1 667 -150 -150 -1 313
Kapitaltransfereringar 160 13 13 160
Finansiell balans -1 440 -1 821 -672 -2 221
    Direkt investeringar -2 711 -411 600 -4 876
    Portföljinvesteringar -6 304 5 205 -952 1 860
    Övriga investeringar 6 276 -6 860 -677 -40
    Valutareserv 1 661 83 6 -88
    Finansiella derivat -362 162 352 923
Restpost -2 021 1 710 203 -52
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, och Maria Huhtaniska-Montiel, telefon 010 831 2534, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Nästa meddelande om betalningsbalansen publiceras 15.12.2011 kl. 10.00.

Prenumerera meddelandet per e-post