Bytesbalans

Bytesbalansen visade i april ett underskott på 0,8 miljarder euro mot ett underskott på drygt 0,1 miljarder euro året innan.

  • De dividender på portföljinvesteringar som betalades ut till utlandet uppgick till 1 miljard euro netto, vilket var ungefär 0,2 miljarder euro mer än ett år tidigare.
  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, var nära nog i balans och visade ett överskott på 0,04 miljarder euro. Året innan visade denna handelsbalans ett överskott på 0,4 miljarder euro.

Finlands bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoutflöde på 0,6 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 1,4 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoutflöde på 5,2 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoinflöde på 5,6 miljarder euro.

Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet i slutet av april

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 19 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 571 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet uppgick till 552 miljarder euro.
Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var 48 miljarder euro.
 

Nettoställning mot utlandet

Finlands betalningsbalans

År 2010,
mn euro
Mars 2011,
mn euro
April 2011,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans 5 574 -496 -752 4 997
    Varor 3 352 -321 41 3 162
    Tjänster 2 131 20 28 2 042
    Faktorinkomster 1 723 -46 -678 1 398
    Löpande transfereringar -1 632 -148 -143 -1 605
Kapitaltransfereringar 178 15 13 176
Finansiell balans -1 231 -183 -570 -4 346
    Direkt investeringar -3 073 -55 -1 374 -5 476
    Portföljinvesteringar -6 158 1 671 -5 176 -10 975
    Övriga investeringar 6 702 -990 5 644 12 505
    Valutareserv 1 661 -495 151 557
    Finansiella derivat -362 -314 184 -958
Restpost -4 521 663 1 309 -827
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistiksårets utgång.

 
Upplysningar Jaakko Suni p. 010 831 2454, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi
Nästa meddelande om betalningsbalansen publiceras 15.7.2011 kl. 10.00

Beställ Betalningsbalans -månadsmeddelandet per e-post från Finlands Banks webbplats