Bytesbalans

Bytesbalansen visade i april ett underskott på 0,9 miljarder euro, vilket var något mindre än i april 2011. De senaste tolv månaderna visade bytesbalansen ett kumulativt underskott på 3,1 miljarder euro.

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade i april ett överskott på 0,1 miljarder euro1.
  • Tjänstebalansen gav ett underskott på 0,02 miljarder euro.
  • Faktorinkomsterna gav ett underskott på 0,8 miljarder euro.
  • De löpande transfereringarna gav ett underskott på 0,2 miljarder euro.

1 I betalningsbalansstatistiken skiljer sig uppgifterna om varuhandeln från Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik. Från cif-värdet för varuimporten i Tullstyrelsens statistik avräknas transport- och försäkringskostnader som i enlighet med betalningsbalansen redovisas som servicekostnader. I både importen och exporten läggs till s.k. varor som producerats i hamnarna, såsom bränsle.

Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoinflöde på 3,6 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoimporterades kapital för 0,6 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar gav ett nettoinflöde på 6,5 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoutflöde på 3,3 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet vid slutet av april

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 20 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 714 miljarder euro.
  • Skulderna uppgick till 694 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -63 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet
Finlands betalningsbalans
År 2011,
mn euro
Mars 2012,
mn euro
April 2012,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -2 245 -400 -892 -3 115
    Varor -1 136 67 122 -1 031
    Tjänster 289 -175 -21 -252
    Faktorinkomster 554 -138 -823 134
    Löpande transfereringar -1 952 -154 -171 -1 967
Kapitaltransfereringar 179 15 15 181
Finansiell balans 7 388 3 148 3 578 21 724
    Direkt investeringar -3 866 39 567 -1 445
    Portföljinvesteringar 9 504 -4 244 6 456 15 049
    Övriga investeringar 1 446 8 131 -3 326 7 250
    Valutareserv -320 -79 -329 -484
    Finansiella derivat 624 -699 209 1 354
Restpost -5 322 -2 763 -2 701 -18 789
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, och Anni Salo, telefon 010 831 2480, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post