Bytesbalans

• Bytesbalansen visade i maj ett underskott på 0,5 miljarder euro, vilket var mindre än i maj 2011. De senaste tolv månaderna visade bytesbalansen ett kumulativt underskott på 2,3 miljarder euro.

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen1, visade ett överskott på 0,2 miljarder euro.
  • Tjänstebalansen gav ett underskott på 0,03 miljarder euro.
  • Faktorinkomsterna gav ett underskott på 0,5 miljarder euro.
  • De löpande transfereringarna gav ett underskott på 0,2 miljarder euro.

1 I betalningsbalansstatistiken skiljer sig uppgifterna om varuhandeln från Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik. Från cif-värdet för varuimporten i Tullstyrelsens statistik avräknas transport- och försäkringskostnader som i enlighet med betalningsbalansen redovisas som servicekostnader. I både importen och exporten läggs till s.k. varor som producerats i hamnarna, såsom bränsle.

Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

• Investeringar genererade ett nettoinflöde på 0,9 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoimporterades kapital för 0,6 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar gav ett nettoinflöde på 5,1 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoutflöde på 5,5 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet i slutet av maj

• Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 23 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 779 miljarder euro.
  • Skulderna uppgick till 756 miljarder euro.

• Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -64 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet

 

Finlands betalningsbalans
År 2011,
mn euro
April 2012,
mn euro
Maj 2012,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -2 245 -934 -506 -2 408
    Varor -1 136 95 172 -745
    Tjänster 289 -24 -29 -141
    Faktorinkomster 554 -824 -467 467
    Löpande transfereringar -1 952 -182 -182 -1 988
Kapitaltransfereringar 179 16 16 184
Finansiell balans 7 388 3 334 851 18 263
    Direkt investeringar -3 866 570 593 -1 670
    Portföljinvesteringar 9 504 6 035 5 126 18 479
    Övriga investeringar 1 446 -3 152 -5 513 -154
    Valutareserv -320 -329 198 -34
    Finansiella derivat 624 209 447 1 642
Restpost -5 322 -2 416 -362 -16 039
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anni Salo, telefon 010 831 2480, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post