Bytesbalans

Bytesbalansen var i augusti nära nog i balans såsom i augusti 2011.

  • Handelsbalansen1, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett överskott på 0,2 miljarder euro.
  • Tjänstebalansen och faktorinkomsterna var i balans.
  • De löpande transfereringarna gav ett underskott på 0,1 miljarder euro.

1 I betalningsbalansstatistiken skiljer sig uppgifterna om varuhandeln från Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik. Från varuimporten, som redovisas till cif-värde i Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik, avräknas transport- och försäkringskostnader som i betalningsbalansstatistiken redovisas som servicekostnader. Till både importen och exporten läggs s.k. varor som producerats i hamn, bland annat bränsle.

Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoinflöde på 0,6 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoimporterades kapital för 0,6 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoutflöde på 3,4 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoinflöde på 4,2 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet vid slutet av augusti

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 18 miljarder euro.

  • Finlands fordringar på utlandet uppgick till 728 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 710 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -65 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet
Finlands betalningsbalans
År 2011,
mn euro
Juli 2012,
mn euro
Augusti 2012,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 052 108 75 -3 718
    Varor -1 436 196 207 -479
    Tjänster 313 -10 -29 -729
    Faktorinkomster -286 55 30 -967
    Löpande transfereringar -1 643 -134 -134 -1 543
Kapitaltransfereringar 198 17 17 198
Finansiell balans 10 271 -1 064 565 23 571
    Direkt investeringar -1 578 -350 615 258
    Portföljinvesteringar 9 225 210 -3 447 13 768
    Övriga investeringar 2 319 -1 976 4 188 9 673
    Valutareserv -320 131 -448 -573
    Finansiella derivat 624 920 -343 445
Restpost -7 416 940 -657 -20 050
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, och Maria Huhtaniska-Montiel, telefon 010 831 2534, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post