Bytesbalans

Bytesbalansen visade i juni ett överskott på 0,3 miljarder euro, vilket var i stort sett lika som ett år tidigare. Kumulativt för den senaste 12-månadersperioden gav bytesbalansen ett underskott på 2,4 miljarder euro.

  • Handelsbalansen1, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett överskott på 0,3 miljarder euro.
  • Tjänstebalansen gav ett underskott på 0,01 miljarder euro.
  • Faktorinkomsterna visade ett överskott på 0,2 miljarder euro.
  • De löpande transfereringarna gav ett underskott på 0,2 miljarder euro.

1 I betalningsbalansstatistiken skiljer sig uppgifterna om varuhandeln från Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik. Från varuimporten, som redovisas till cif-värde i Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik, avräknas transport- och försäkringskostnader som i betalningsbalansstatistiken redovisas som servicekostnader. Till både importen och exporten läggs s.k. varor som producerats i hamn, bland annat bränsle.

Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoinflöde på 0,6 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 1,4 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar gav ett nettoinflöde på 5,9 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoutflöde på 2,8 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet vid slutet av juni

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 25 miljarder euro.

  • Finlands fordringar på utlandet uppgick till 732 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 707 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar −62 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet

 

Finlands betalningsbalans
År 2011,
mn euro
Maj 2012,
mn euro
Juni 2012,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -2 245 -487 260 -2 418
    Varor -1 136 193 249 -730
    Tjänster 289 -26 -15 -37
    Faktorinkomster 554 -473 208 349
    Löpande transfereringar -1 952 -182 -182 -1 999
Kapitaltransfereringar 179 16 16 185
Finansiell balans 7 388 813 563 20 016
    Direkt investeringar -3 866 592 -1 425 -1 763
    Portföljinvesteringar 9 504 5 057 5 885 22 638
    Övriga investeringar 1 446 -5 481 -2 788 -1 048
    Valutareserv -320 198 -84 -156
    Finansiella derivat 624 447 -1 026 345
Restpost -5 322 -342 -839 -17 784
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, och Anni Salo, telefon 010 831 2480, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post