Bytesbalans

Bytesbalansen visade ett överskott på 0,3 miljarder euro, vilket var ungefär lika stort som året innan.

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, gav ett underskott på 41 miljoner euro mot ett överskott på 22 miljoner euro året innan.

Korrigerade uppgifter om handelsbalansen för 2010 publiceras den 15 mars 2012 enligt normalt revideringsschema.

Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoinflöde på 2,9 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar redovisades ett nettoinflöde på 0,3 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoinflöde på 2,6 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – gav ett nettoutflöde på 0,2 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet vid slutet av november

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 21 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 652 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet uppgick till 631 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -49 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet
Finlands betalningsbalans
År 2010,
mn euro
Oktober 2011,
mn euro
November 2011,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans 3 302 -407 302 -184
    Varor 2 999 -398 -41 -111
    Tjänster 138 200 197 659
    Faktorinkomster 1 831 -99 256 924
    Löpande transfereringar -1 667 -110 -110 -1 657
Kapitaltransfereringar 160 13 13 159
Finansiell balans -1 440 6 084 2 857 7 613
    Direkt investeringar -2 711 100 316 -3 440
    Portföljinvesteringar -6 304 5 368 2 640 4 036
    Övriga investeringar 6 276 793 -193 6 602
    Valutareserv 1 661 -58 57 -521
    Finansiella derivat -362 -119 37 937
Restpost -2 021 -5 691 -3 173 -7 588
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, och Maria Huhtaniska-Montiel, telefon 010 831 2534, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Nästa meddelande om betalningsbalansen publiceras 15.2.2012 kl. 10.00.

Prenumerera meddelandet per e-post