Bytesbalans

Bytesbalansen i oktober visade ett litet underskott. I oktober 2011 gav bytesbalansen ett underskott på 0,8 miljarder euro. För de senaste tolv månaderna visade bytesbalansen ett kumulativt underskott på 3,4 miljarder euro.

  • Varu- och tjänstebalansen gav ett överskott på 0,1 miljarder euro.
  • Handelsbalansen1, i den form den beräknas i betalningsbalansen, var i jämvikt.

1 I betalningsbalansstatistiken skiljer sig uppgifterna om varuhandeln från Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik. Från varuimporten, som redovisas till cif-värde i Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik, avräknas transport- och försäkringskostnader som i betalningsbalansstatistiken redovisas som tjänstekostnader. Till både importen och exporten läggs s.k. varor som producerats i hamn, bland annat bränsle.

Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoutflöde på 0,3 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar uppgick nettoutflödet av kapital till 0,9 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar gav ett nettoinflöde på 4,4 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoutflöde på 3,7 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet vid slutet av oktober

Nettoställningen mot utlandet visade en fordran på 16 miljarder euro.

  • Finlands fordringar på utlandet uppgick till 716 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 700 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var −67 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet
Finlands betalningsbalans
År 2011,
mn euro
September 2012,
mn euro
Oktober 2012,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 052 125 -44 -3 442
    Varor -1 436 121 5 -162
    Tjänster 313 38 105 -842
    Faktorinkomster -286 97 59 -902
    Löpande transfereringar -1 643 -131 -212 -1 536
Kapitaltransfereringar 198 17 17 198
Finansiell balans 10 271 298 -271 17 321
    Direkt investeringar -1 578 -586 -893 -2 244
    Portföljinvesteringar 9 225 -563 4 394 12 706
    Övriga investeringar 2 319 745 -3 691 6 447
    Valutareserv -320 244 47 -230
    Finansiella derivat 624 457 -128 644
Restpost -7 416 -439 298 -14 078
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, och Maria Huhtaniska-Montiel, telefon 010 831 2534, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post