Bytesbalans

Bytesbalansen uppvisade i augusti 2013 ett överskott på 0,03 miljarder euro, jämfört med ett underskott på 0,05 miljarder euro året innan. Den kumulativa bytesbalansen för tolv månader visade ett underskott på 1,4 miljarder euro.

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, var i balans i augusti.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoinflöde på 2,4 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoimporterades kapital för 0,2 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoinflöde på 1,4 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – inklusive lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoinflöde på 0,4 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Utländsk nettoställning vid slutet av augusti

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 28 miljarder euro.

  • Finlands fordringar på utlandet uppgick till 619 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 592 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -71 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet
Finlands betalningsbalans
År 2012,
mn euro
Juli 2013,
mn euro
Augusti 2013,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 199 -139 36 -1 406
    Varor -92 -165 -10 379
    Tjänster -1 492 23 32 603
    Faktorinkomster -280 129 139 -302
    Löpande transfereringar -1 335 -126 -126 -2 087
Kapitaltransfereringar 206 17 17 205
Finansiell balans 16 473 2 006 2 356 8 658
    Direkt investeringar -3 107 -812 164 -7 962
    Portföljinvesteringar 9 274 -4 982 1 402 7 806
    Övriga investeringar 9 697 7 020 378 6 644
    Valutareserv -494 -13 64 495
    Finansiella derivat 1 104 792 348 1 676
Restpost -13 480 -1 883 -2 409 -7 457
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175 och Mira Malhotra, telefon 010 831 2257, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post