Bytesbalans

  • Bytesbalansen visade i december ett underskott på 0,5 miljarder euro, vilket var 0,2 miljarder euro mer än ett år tidigare. Handelsbalansen1, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade i december ett underskott på 0,5 miljarder euro.
  • Bytesbalansen för helåret 2012 gav ett underskott på 3,3 miljarder euro, jämfört med 3,1 miljarder euro 2011.

1 I betalningsbalansstatistiken skiljer sig uppgifterna om varuhandeln från Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik. Från varuimporten, som redovisas till cif-värde i Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik, avräknas transport- och försäkringskostnader som i betalningsbalansstatistiken redovisas som tjänstekostnader. Till både importen och exporten läggs s.k. varor som producerats i hamn, bland annat bränsle.

Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade i december ett nettoutflöde på 0,3 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 5,4 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoutflöde på 4,9 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoinflöde på 9,7 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Utländsk nettoställning i slutet av december

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 19 miljarder euro.

  • Finlands fordringar på utlandet uppgick till 685 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 666 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -64 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet

 

Finlands betalningsbalans
År 2011,
mn euro
November 2012,
mn euro
December 2012,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 052 162 -530 -3 335
    Varor -1 436 384 -532 191
    Tjänster 313 129 126 -696
    Faktorinkomster -286 -139 87 -1 294
    Löpande transfereringar -1 643 -212 -212 -1 536
Kapitaltransfereringar 198 17 17 198
Finansiell balans 10 271 209 -301 17 674
    Direkt investeringar -1 578 822 -5 358 -5 885
    Portföljinvesteringar 9 225 1 571 -4 884 12 625
    Övriga investeringar 2 319 -1 894 9 722 10 984
    Valutareserv -320 24 -21 -494
    Finansiella derivat 624 -313 240 445
Restpost -7 416 -387 815 -14 537
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post