Bytesbalans

  • Bytesbalansen visade i februari ett underskott på 0,2 miljarder euro, vilket innebar ett 0,6 miljarder euro mindre underskott än i februari 2012. Handelsbalansen1, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade i februari ett överskott på 0,1 miljarder euro. Den kumulativa bytesbalansen för tolv månader visade ett underskott på 3,1 miljarder euro.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoutflöde på 0,2 miljarder euro i februari.

  • I direktinvesteringar nettoimporterades kapital för 0,1 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoutflöde på 1,2 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoinflöde på 1,7 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Utländsk nettoställning vid slutet av februari

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 23 miljarder euro.

  • Finlands fordringar på utlandet uppgick till 666 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 643 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -71 miljarder euro.

1 I betalningsbalansstatistiken skiljer sig uppgifterna om varuhandeln från Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik. Från varuimporten, som redovisas till cif-värde i Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik, avräknas transport- och försäkringskostnader som i betalningsbalansstatistiken redovisas som tjänstekostnader. Till både importen och exporten läggs s.k. varor som producerats i hamn, bland annat bränsle.

Nettoställning mot utlandet
Finlands betalningsbalans
År 2012,
mn euro
Januari 2013,
mn euro
Februari 2013,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 602 -415 -158 -3 122
    Varor 194 -212 93 569
    Tjänster -945 -107 -72 -788
    Faktorinkomster -1 334 58 -25 -1 387
    Löpande transfereringar -1 516 -154 -154 -1 516
Kapitaltransfereringar 203 17 17 203
Finansiell balans 15 190 3 078 -175 9 364
    Direkt investeringar -4 934 2 102 -4 098
    Portföljinvesteringar 9 218 5 805 -1 204 11 944
    Övriga investeringar 10 890 -3 871 1 657 1 593
    Valutareserv -494 -116 181 -251
    Finansiella derivat 510 1 258 -911 176
Restpost -11 791 -2 680 316 -6 444
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post