Bytesbalans

  • Bytesbalansen1 visade i januari ett underskott på 0,4 miljarder euro, vilket var 0,1 miljarder euro mer än ett år tidigare. Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade i december ett underskott på 0,2 miljarder euro. Den kumulativa bytesbalansen för tolv månader visade ett underskott på 3,7 miljarder euro.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoinflöde på 1,9 miljarder euro i januari.

  • I direktinvesteringar nettoimporterades kapital för 0,3 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoinflöde på 7,1 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoutflöde på 6,6 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Utländsk nettoställning vid slutet av januari

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 21 miljarder euro.

  • Finlands fordringar på utlandet uppgick till 661 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 640 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -68 miljarder euro.

1 De uppgifter om utrikeshandeln med tjänster som i dag publicerats i betalningsbalansstatistiken avviker från de uppgifter enligt nationalräkenskaperna som publicerades den 1 mars 2013. Detta beror på att det i nationalräkenskaperna ingår en revisionsuppskattning av källstatistiken för första kvartalet 2012, vilken inte ingår i de föreliggande uppgifterna om betalningsbalansen.

Nettoställning mot utlandet
Finlands betalningsbalans
År 2012,
mn euro
December 2012,
mn euro
Januari 2013,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 602 -616 -430 -3 688
    Varor 194 -569 -207 80
    Tjänster -945 75 -103 -889
    Faktorinkomster -1 334 87 34 -1 363
    Löpande transfereringar -1 516 -209 -154 -1 516
Kapitaltransfereringar 203 17 17 203
Finansiell balans 15 190 -1 124 1 894 12 112
    Direkt investeringar -4 934 -4 474 316 -3 827
    Portföljinvesteringar 9 218 -6 595 7 076 15 908
    Övriga investeringar 10 890 9 661 -6 641 -923
    Valutareserv -494 -21 -116 -414
    Finansiella derivat 510 305 1 258 1 368
Restpost -11 791 1 723 -1 481 -8 627
Siffrorna har justerats exceptionellt sedan början av 2008.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post