Bytesbalans

Bytesbalansen uppvisade i juli 2013 ett underskott på 0,1 miljarder euro, jämfört med ett överskott på 0,1 miljarder euro året innan. Den kumulativa bytesbalansen för tolv månader visade ett underskott på 1,5 miljarder euro.

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade i juli ett underskott på 0,1 miljarder euro.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoutflöde på 2,0 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 0,8 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoutflöde på 5,0 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – inklusive lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoinflöde på 7,0 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Utländsk nettoställning vid slutet av juli

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran1 på 31 miljarder euro.

  • Finlands fordringar på utlandet uppgick till 619 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 588 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -70 miljarder euro.

1 Siffrorna har justerats exceptionellt sedan början av 2008.

Nettoställning mot utlandet
Finlands betalningsbalans
År 2012,
mn euro
Juni 2013,
mn euro
Juli 2013,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 199 309 -123 -1 472
    Varor -92 357 -90 533
    Tjänster -1 492 15 -32 458
    Faktorinkomster -280 136 125 -370
    Löpande transfereringar -1 335 -199 -126 -2 094
Kapitaltransfereringar 206 17 17 205
Finansiell balans 16 473 -3 585 2 005 4 110
    Direkt investeringar -3 107 -1 436 -812 -7 440
    Portföljinvesteringar 9 274 3 448 -4 983 1 775
    Övriga investeringar 9 697 -5 435 7 021 8 753
    Valutareserv -494 119 -13 -17
    Finansiella derivat 1 104 -282 792 1 040
Restpost -13 480 3 258 -1 899 -2 843
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175 och Mira Malhotra, telefon 010 831 2257, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post