Bytesbalans

  • Bytesbalansen uppvisade i juni 2013 ett överskott på 0,3 miljarder euro mot 0,03 miljarder euro i juni 2012. Handelsbalansen1, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett överskott på 0,4 miljarder euro. Den kumulativa bytesbalansen för tolv månader visade ett underskott på 1,6 miljarder euro.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoinflöde på 0,3 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 0,8 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoinflöde på 5,5 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – inklusive lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoutflöde på 4,3 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Utländsk nettoställning vid slutet av juni

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 17 miljarder euro.

  • Finlands fordringar på utlandet uppgick till 618 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 601 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -80 miljarder euro.

1 I betalningsbalansstatistiken skiljer sig uppgifterna om varuhandeln från Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik. Från varuimporten, som redovisas till cif-värde i Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik, avräknas transport- och försäkringskostnader som i betalningsbalansstatistiken redovisas som tjänstekostnader. Till både importen och exporten läggs s.k. varor som producerats i hamn, bland annat bränsle.

Nettoställning mot utlandet
Finlands betalningsbalans
År 2012,
mn euro
Maj 2013,
mn euro
Juni 2013,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 423 279 327 -1 618
    Varor 194 261 425 1 005
    Tjänster -945 -50 -193 453
    Faktorinkomster -1 317 82 108 -1 294
    Löpande transfereringar -1 354 -14 -14 -1 783
Kapitaltransfereringar 198 16 16 195
Finansiell balans 15 803 -864 251 6 694
    Direkt investeringar -5 032 -1 184 -789 -7 085
    Portföljinvesteringar 9 839 3 533 5 500 10 442
    Övriga investeringar 10 890 -3 548 -4 298 2 144
    Valutareserv -494 89 119 127
    Finansiella derivat 600 246 -282 1 066
Restpost -12 579 568 -594 -5 271
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175 och Mira Malhotra, telefon 010 831 2257, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post