Bytesbalans

  • Bytesbalansen uppvisade i maj 2013 ett överskott på 0,2 miljarder euro mot ett underskott på 0,6 miljarder euro i maj 2012. Handelsbalansen1, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett överskott på 0,2 miljarder euro. Den kumulativa bytesbalansen för tolv månader visade ett underskott på 1,9 miljarder euro.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoutflöde på 0,8 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 1,1 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoinflöde på 3,5 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – inklusive lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoutflöde på 3,5 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Utländsk nettoställning vid slutet av maj

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 21 miljarder euro.

  • Finlands fordringar på utlandet uppgick till 639 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 618 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -79 miljarder euro.

1 I betalningsbalansstatistiken skiljer sig uppgifterna om varuhandeln från Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik. Från varuimporten, som redovisas till cif-värde i Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik, avräknas transport- och försäkringskostnader som i betalningsbalansstatistiken redovisas som tjänstekostnader. Till både importen och exporten läggs s.k. varor som producerats i hamn, bland annat bränsle.

Nettoställning mot utlandet

Uppdaterade årsuppgifter om betalningsbalansen och utländska tillgångar

Finlands betalningsbalans
År 2012,
mn euro
April 2013,
mn euro
Maj 2013,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 423 -1 448 295 -1 901
    Varor 194 152 279 795
    Tjänster -945 -62 -45 422
    Faktorinkomster -1 317 -1 524 75 -1 337
    Löpande transfereringar -1 354 -14 -14 -1 781
Kapitaltransfereringar 198 16 16 195
Finansiell balans 15 803 1 179 -871 4 942
    Direkt investeringar -5 032 -497 -1 182 -7 471
    Portföljinvesteringar 9 839 -506 3 524 8 503
    Övriga investeringar 10 890 1 733 -3 549 3 664
    Valutareserv -494 48 89 -75
    Finansiella derivat 600 402 246 321
Restpost -12 579 252 560 -3 236
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175 och Mira Malhotra, telefon 010 831 2257, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Nästa månadspublicering: 15.8.2013 kl. 10.00.

Prenumerera meddelandet per e-post