Bytesbalans

Bytesbalansen uppvisade i oktober 2013 ett överskott på 0,2 miljarder euro, medan den i oktober 2012 nästan var i balans. Den kumulativa bytesbalansen för tolv månader visade ett underskott på 1,4 miljarder euro.

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett överskott på 0,2 miljarder euro i oktober.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoinflöde på 1,9 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 0,4 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoinflöde på 0,8 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – inklusive lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoinflöde på 2,0 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Utländsk nettoställning vid slutet av oktober

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 25 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 623 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde  598 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -69 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet
Finlands betalningsbalans
År 2012,
mn euro
September 2013,
mn euro
Oktober 2013,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 199 -89 224 -1 429
    Varor -92 -264 196 144
    Tjänster -1 492 184 91 1 188
    Faktorinkomster -280 189 60 -333
    Löpande transfereringar -1 335 -199 -124 -2 428
Kapitaltransfereringar 206 16 17 203
Finansiell balans 16 473 -2 997 1 950 4 096
    Direkt investeringar -3 107 -646 -394 -7 702
    Portföljinvesteringar 9 274 1 710 815 5 446
    Övriga investeringar 9 697 -4 449 2 043 5 028
    Valutareserv -494 -127 -273 -195
    Finansiella derivat 1 104 516 -241 1 520
Restpost -13 480 3 070 -2 190 -2 870
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Mira Malhotra, telefon 010 831 2257, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post