Bytesbalans

Bytesbalansen uppvisade i september 2013 ett underskott på 0,2 miljarder euro, jämfört med ett överskott på 0,1 miljarder euro året innan. Den kumulativa bytesbalansen för tolv månader visade ett underskott på 1,7 miljarder euro.

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett underskott på 0,2 miljarder euro i september.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoutflöde på 3,1 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital på 1,0 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoinflöde på 1,9 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – inklusive lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoutflöde på 4,4 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Utländsk nettoställning vid slutet av september

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 29 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 618 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde  589 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -67 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet
Finlands betalningsbalans
År 2012,
mn euro
August 2013,
mn euro
September 2013,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 199 3 -193 -1 721
    Varor -92 -42 -226 19
    Tjänster -1 492 31 3 641
    Faktorinkomster -280 140 164 -294
    Löpande transfereringar -1 335 -126 -133 -2 087
Kapitaltransfereringar 206 17 17 205
Finansiell balans 16 473 2 397 -3 144 4 322
    Direkt investeringar -3 107 164 -1 014 -8 309
    Portföljinvesteringar 9 274 1 402 1 930 10 022
    Övriga investeringar 9 697 420 -4 449 813
    Valutareserv -494 64 -127 124
    Finansiella derivat 1 104 348 516 1 672
Restpost -13 480 -2 417 3 320 -2 806
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, och Mira Malhotra, telefon 010 831 2257, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post