Person-till-person-lånen till konsumenter fortsatte att öka 2018, men tillväxten mattades av från året innan. År 2018 förmedlades person-till-person-lån till finländska konsumenter för ett sammanlagt värde av 150,1 miljoner euro, vilket är ca 40 % mer än 2017. Året förut ökade person-till-person-lånen med 67 %. Även om person-till-person-lånen har ökat kraftigt under de senaste åren, är deras andel av hushållens sammanlagda konsumtionskrediter ännu liten, ca 1 %.

Konsumenterna lyfter allt oftare lån i form av person-till-person-lån, vilket har återspeglats i en ökning av antalet finansieringsomgångar på tjänsteplattformarna. År 2018 genomfördes sammanlagt nästan 31 000 lyckade finansieringsomgångar, vilket är drygt 7 000 fler än året förut.

 

Andelen lånebaserad gräsrotsfinansiering har ökat

De viktigaste formerna av gräsrotsfinansiering för företag är lånebaserad gräsrotsfinansiering och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. År 2018 förmedlades lånebaserad gräsrotsfinansiering till finländska företag för ett värde av 98,3 miljoner euro, vilket är cirka 29 % mer än 2017. Tillväxten har emellertid mattats av, eftersom det 2017 förmedlades över 64 % mer finansiering genom lånebaserad gräsrotsfinansiering än 2016. Genomsnittsstorleken på lån vid lånebaserad gräsrotsfinansiering har minskat betydligt, men detta har framför allt sin förklaring i att lån som förmedlats till fakturafinansiering blivit allmännare.

De förmedlade beloppen av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering minskade 2018 jämfört med 2017. År 2018 förmedlades investeringsbaserad gräsrotsfinansiering för ett värde av 58,0 miljoner euro, vilket är nästan 8 % mindre än året förut. Det minskade intresset för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering kan i sin tur tillskrivas investeringarnas höga risknivå och svårigheten att värdera målföretagen.

Av de olika formerna av gräsrotsfinansiering står produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering för den minsta andelen. År 2018 förmedlades finansiering för 0,7 miljoner euro. Också den produkt- och vederlagsbaserade gräsrotsfinansieringen minskade jämfört med 2017. År 2018 var den förmedlade finansieringen 27 % mindre än 2017.

Belopp som förmedlats via olika former av gräsrotsfinansiering i Finland

 

2016, mn euro

2017, mn euro
(12 mån. förändring)

2018, mn euro

(12 mån. förändring)

Lånebaserad gräsrotsfinansiering

46,3

76,0 (64 %)

98,3 (29 %)

Investeringsbaserad gräsrotsfinansiering

38,2

62,8 (64 %)

58,0 (−8 %)

Produkt- och vederlagsbaserad gräsrots­finansiering

1,0

1,0 (4 %)

0,7 (−27 %)

Person-till-person-lån till konsumenter

64,2

106,9 (67 %)

150,1 (40 %)

Sammanlagt

149,6

246,7 (65 %)

307,2 (24 %)

* Inkl. inhemska privatpersoner och företag som ansökt om finansiering.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Johanna Honkanen, telefon 09 183 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,

Katja Haavanlammi, telefon 09 183 2415, e-post: katja.haavanlammi(at)bof.fi.

 

Det går att e-prenumerera på årsmeddelandet om gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån på Finlands Banks webbplats.

[1] Inkl. investerings-, låne-, produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån till konsumenter. I siffrorna ingår endast lyckade projekt för inhemska privatpersoner och företag som ansökt om finansiering. I siffran ingår också s.k. ankar- och saminvesterare.