Investeringsfonderna gjorde en förlust på 5,0 miljarder euro 2011

 
Finlandsregistrerade investeringsfonder redovisade en förlust på 5,0 miljarder euro 2011. De två föregående åren hade resultatet varit positivt. Resultatet var ändå inte lika svagt som 2008, då investeringsfonderna redovisade en förlust på hela 12,7 miljarder euro. År 2011 redovisade endast 26 procent av de finländska investeringsfonderna ett positivt resultat, jämfört med 91 procent året innan. Förlusterna kan främst tillskrivas börskursernas häftiga nedgång.

Aktiefonderna stod för den klart största andelen av den redovisade förlusten, 4,8 miljarder euro. De var också enligt fondkapital den förhärskande fondtypen1 2011, varigenom deras effekt på det sammanlagda resultatet för investeringsfonderna var betydande. Den svaga marknadsutvecklingen drabbade också blandfonderna, som redovisade en förlust på 0,4 miljarder euro. Endast obligationsfonderna och penningmarknadsfonderna redovisade ett positivt resultat.

Det negativa resultat kan främst tillskrivas den orealiserade värdeminskningen av investeringsfondernas värdepappersinnehav, som uppgick till sammanlagt 6,2 miljarder euro 2011. Till det svaga resultatet bidrog också investeringsfondernas ökade kostnader. År 2011 redovisade fonderna kostnader för totalt 0,8 miljarder euro. Kostnadsökningen berodde speciellt på övriga kostnader (0,2 md euro), som i likhet med året innan fortsatte att öka.2 Provisionskostnaderna till fondbolag och förvaringsinstitut, som utgör huvudparten av investeringsfondernas samtliga kostnader, låg på samma nivå som året innan (0,6 md euro).

Det redovisade negativa resultatet uppvägdes i viss mån av en ökning i erhållna ränteintäkter, utdelningar och vinstandelar. Ränteintäkter redovisades för drygt 0,9 miljarder euro, vilket var det högsta beloppet på tre år. Största delen av ränteintäkterna härrörde från obligationsfonderna (0,6 md euro) och penningmarknadsfonderna (0,2 md euro).

     Investeringsfondernas resultat för räkenskapsperioderna 2000-2011

Chart_163205.png

               Investeringsfondernas utdelningsintäkter och vinstandelar, 2007-2011
Chart_142012.png

Intäkterna från utdelningar och vinstandelar (0,6 md euro) överskred motsvarande belopp året innan med sammanlagt 0,1 miljarder euro. Den främsta orsaken till denna ökning var utdelningarna 2011 till följd av det utmärkta resultatet 2010. Utdelningsintäkterna och vinstandelarna till investeringsfonderna (0,6 md euro) riktades huvudsakligen till aktiefonderna. Redovisningsperiodens resultat lyftes också av realisationsvinsterna på värdepapper, som redovisades till ett nettobelopp på 0,4 miljarder euro.
 
Den totala fondandelsskulden i de finländska investeringsfonderna minskade med 6,5 miljarder euro 2011 och uppgick till 55,7 miljarder euro vid årsslutet. Största delen av minskningen (77 %) var en följd av räkenskapsperiodens förlust. Dessutom löste investerarna under året ut kapital ur fonderna för 1,4 miljarder euro netto.3 I likhet med 2010 betalade investeringsfonderna 0,1 miljarder euro i utdelning till sina andelsägare. 
 
Vid årsslutet fanns det 519 investeringsfonder öppna för allmänheten registrerade i Finland på totalt 35 fondbolag.
 
Finlands Bank publicerar årsstatistik om investeringsfondernas bokslutsuppgifter. Bokslutsuppgifterna samlas in direkt från investeringsfonder registrerade i Finland. För sammanställningen används också investeringsfondernas månatliga rapportering av balansuppgifter till Finlands Bank.
 
1 Investeringsfonderna delas i statistiken enligt ECB:s riktlinje (ECB/2007/9) upp i följande sex fondtyper: aktiefonder, obligationsfonder, blandfonder, hedgefonder, fastighetsfonder och penningmarknadsfonder.
2 I övriga kostnader ingår bland annat räntekostnader och valutakursförluster till följd av konvertering av poster i annan valuta till euro.
I statistiken över investeringsfondernas bokslutsuppgifter har i posten för tecknade fondandelar inkluderats vissa andra förändringar.
 
Källa: Statistik över investeringsfondernas bokslutsuppgifter 2011, Finlands Bank.
 
 
 

Resultatposter för Finlandsregistrerade investeringsfonder efter fondtyp 2011, mn euro

Aktie
fonder
Obligations-fonder
Bland-
fonder
Fastighets-
fonder
Hedge-
fonder
Penning-marknads-fonder Totalt
INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRINGAR -4 246 197 -358 -20 17 193 -4 217
Nettointäkter från värdepapper -4 913 -377 -410 -26 -76 -58 -5 860
Överlåtelsevinster 6 683
Överlåtelseförluster -6 295
Icke-realiserade värdeändringar -5 118 -509 -465 -24 -31 -99 -6 247
Nettointäkter från derivatinstrument -40 -25 -41 0 -9 -1 -117
Överlåtelsevinster 344 540 389 1 126 12 1 412
Överlåtelseförluster -361 -518 -416 -1 -127 -13 -1 436
Icke-realiserade värdeändringar -23 -47 -14 0 -8 0 -92
Utdelningsintäkter och vinstandelar 557 7 47 5 5 0 621
Ränteintäkter 8 569 32 0 86 247 941
Övriga intäkter 142 24 14 0 11 6 197
KOSTNADER -514 -136 -47 -2 -71 -38 -806
Provisionskostnader1 -357 -122 -43 -2 -21 -36 -581
Övriga kostnader2 -156 -14 -3 0 -49 -2 -225
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / FÖRLUST -4 760 62 -405 -22 -54 155 -5 024
 

Balansposter för Finlandsregistrerade investeringsfonder efter fondtyp 2011, mn euro

Aktie
fonder
Obligations-fonder
Bland-
fonder
Fastighets-
fonder
Hedge-
fonder
Penning-marknads-fonder  Totalt
AKTIVA SAMMANLAGT 19 325 19 458 4 610 125 1 417 11 425 56 360
Värdepapper till marknadsvärde 18 595 18 121 4 253 120 1 098 10 926 53 204
Övriga fordringar3 730 1 246 357 5 319 499 3 157
PASSIVA SAMMANLAGT 19 325 19 458 4 610 125 1 417 11 425 56 360
Fondens värde 31.12. 19 186 19 121 4 573 125 1 367 11 354 55 726
Räkenskapsperiodens vinst / förlust -4 760 62 -405 -22 -54 155 -5 024
Vinstutdelning -49 -77 -6 -1 0 -7 -140
Inlösen av fondandelar -11 669 -11 461 -927 -63 -994 -11 596 -36 710
Teckning av fondandelar4 10 276 10 266 1 058 56 1 110 12 583 35 348
Fondens värde 1.1. 25 387 20 332 4 854 156 1 305 10 218 62 252
Främmande kapital5 140 337 37 0 50 70 635
1 Inklusive provisioner till fondbolag och förvaringsinstitut
2 Inklusive räntekostnader och övriga kostnader
3 Inklusive kundfordringar, övriga fordringar, resultatregleringar och kassa och bank
4 Inklusive fusionsdifferenser och andra förändringar
5 Inklusive leverantörsskulder, resultatregleringar och övriga skulder
 
Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi​
Hermanni Teräväinen, telefon 010 831 2172, e-post: hermanni.teravainen(at)bof.fi