De finländska hushållens nettoinvesteringar i finskregistrerade investeringsfonder utvecklades, med undantag av en liten svacka i början av hösten, i positiv riktning 2013. Totalt utgjorde hushållens nettoinvesteringar i fonder något över en miljard euro under året. Detta är det största beloppet sedan 2009 då hushållen investerade 1,4 miljarder euro netto i fonder. På grund av låga inlåningsräntor har hushållen genom fondinvesteringar sökt efter en värdebevarare och strävat efter tilläggsavkastning på sina tillgångar. Under det sista kvartalet 2013 var hushållens fondinvesteringar små, 0,2 miljarder euro netto.
 

Fondkapitalet det största någonsin

Vid slutet av 2013 var investeringsfondernas sammanlagda fondkapital större än någonsin tidigare, 75 miljarder euro. Under det sista kvartalet ökade fondkapitalet med 2,4 miljarder euro, av vilket merparten (1,7 md euro) berodde på en positiv marknadsutveckling, i synnerhet uppgången i aktiepriserna. En tredjedel av ökningen berodde på influtna nya kapital i investeringsfonderna. 

De finländska hushållens nettoinvesteringar i
finskregistrerade investeringsfonder
Chart_192021.png

Under det sista kvartalet 2013 investerade de finländska försäkringsföretagen ett ansenligt belopp nytt kapital i investeringsfonder, dvs. 0,5 miljarder euro netto. Under 2013 uppgick försäkringsföretagens  nettoinvesteringar i fonder till 1,3 miljarder euro. År 2013 var utländska investeringar för första gången på fyra år negativa (–0,4 md euro).
 

Skillnader i fondmarknadens utveckling mellan Finland och det övriga euroområdet

I januari–november 2013 ökade fondkapitalet kraftigare i de finländska investeringsfonderna än i fonderna i det övriga euroområdet i genomsnitt. Tillgångarna i fonderna i Finland ökade med 12 procent under denna period, medan motsvarande siffra i det övriga euroområdet var 10 procent. En orsak till skillnaden är att fondmarknaden i Finland är mer bunden till förändringarna på aktiemarknaden. Aktiefondernas andel av det sammanlagda fondkapitalet är 41 procent i Finland, medan motsvarande andel i det övriga euroområdet är 27 procent. Därför har förändringarna på aktiemarknaden en relativt större inverkan på de finländska investeringsfonderna än på fonderna i det övriga euroområdet.

Bland länderna i euroområdet är fondmarknaden störst i Luxemburg, sett både till antalet fonder och till de kapital som fonderna förvaltar. I jämförelse av fondernas genomsnittliga storlekar i euroområdet kommer fonderna i Luxemburg emellertid först på fjärde plats (175 mn euro). I genomsnitt finns de största fonderna i Nederländerna där den genomsnittliga storleken på en fond är närmare 315 miljoner euro. I Spanien är däremot antalet fonder stort, men fonderna är i genomsnitt relativt små (33 mn euro). I jämförelse av fondernas genomsnittliga storlekar placerar Finland sig på sjätte plats (139 mn euro).

Obs! Penningmarknadsfonderna ingår inte i jämförelsen som gäller euroområdet.
Obs! Den genomsnittliga storleken för fonderna har beräknats som aritmetiskt medelvärde (kapital/antal).
  

 
 

Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post johanna.honkanen(at)bof.fi,
Jori Oksanen, telefon 010 831 2552, e-post jori.oksanen(at)bof.fi.
 
Nästa publiceringstillfälle: 30.4.2014 kl 13.