De finskregistrerade investeringsfondernas fondkapital minskade med 1,7 miljarder euro eller 1,7 % under det första kvartalet 2016. Av denna utveckling kan merparten, 1,4 miljarder euro, tillskrivas negativa omvärderingar, medan den resterande andelen på 0,3 miljarder euro härrörde från inlösen av tillgångar.

Omvärderingarna berodde framför allt på det exceptionellt kraftiga prisraset på de viktigaste aktiemarknaderna i början av året. Aktiefondernas värde sjönk i januari–februari med 2,8 miljarder euro, för att i mars åter stiga med en miljard euro. Den totala nedgången i värdet under årets tre första månader blev såldes 1,8 miljarder euro. Däremot utvecklades räntefonderna positivt i januari–mars, och exempelvis obligationsfonderna ökade i värde med 0,6 miljarder euro.

De största nettoteckningarna under årets första kvartal hänförde sig till fastighetsfonder och obligationsfonder. Till fastighetsfonderna flödade kapital till ett värde av 0,3 miljarder euro, och från obligationsfonderna inlöstes tillgångar för 0,7 miljarder euro.


Omvärderingarna speglar både prisnedgången på aktier och valutakursförändringarna

Under det första kvartalet hade situationen i Europa, Förenta staterna och Japan den största inverkan på värdet på de finländska fondernas aktieinvesteringar. Utöver nedgången i priset på aktier spelade också valutakurserna en central roll.

Mätt i euro noterades de största omvärderingarna under årets första kvartal i aktieinvesteringarna i Förenta staterna och Europa, med undantag av euroområdet, för vilka värdeminskningen i båda fallen var över 0,4 miljarder euro. Aktiernas prisrörelser förklarar emellertid inte i sin helhet denna utveckling. I synnerhet i fråga om de amerikanska aktierna stod det egentliga prisraset för endast 10 % av den totala omvärderingen, eftersom deprecieringen av dollarn i förhållande till euron samtidigt bidrog till att betydligt reducera investeringarnas värde i euro.

Värdet på investeringarna i hemlandet, det övriga euroområdet samt Japan sjönk i sin tur framför allt till följd av prisnedgången på aktier.

I aktieinvesteringarna i Kina var värdeminskningen relativt sett störst med över 13 %. De kinesiska aktiernas inverkan blev emellertid absolut sett rätt liten, eftersom aktieinvesteringarna i Kina utgjorde en rätt så begränsad andel av samtliga investeringar.

                                   Omvärderingar i de finländska fondernas                            aktieinvesteringar efter område

Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

Upplysningar:
Tommi Aarnio, telefon 010 831 2480, e-post: tommi.aarnio(at)bof.fi,
Topias Leino, tfn 010 831 2315, e-post: topias.leino(at)bof.fi.

Nästa publiceringstillfälle 1.8.2016 kl. 13.00.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.