Bostadslån Finländska hushåll ingick 1 557 nya långsiktiga sparavtal under andra kvartalet 2012. Under första kvartalet slöts 2 475 nya avtal. Det totala antalet avtal vid utgången av juni var 22 457. De sammanräknade insättningarna på LS-konton under mars–juni uppgick till 2,2 miljoner euro. Värdet av sparmedlen var vid slutet av juni 32,9 miljoner euro, av vilket största delen hade placerats i fondandelar (61 %).
 

Utlåning

Utbetalningen av nya bostadslån till hushållen uppgick till 1,9 miljarder euro i juni 2012, vilket var nästan lika mycket som i juni 2011 (2,0 miljarder euro). Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var i juni 2,02 %, dvs. nästan samma ränta som i maj. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juni till 84 miljarder euro och genomsnittsräntan var 2,11 %. Den årliga ökningstakten i bostadslån var något högre i juni och låg på 6,6 %. Av utlåningen till hushåll vid slutet av juni bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i juni för 3,0 miljarder euro, vilket är 0,2 miljarder euro mer än i juni 2011. Genomsnittsräntan på nya avtal steg något från maj till juni, dvs. med 0,02 procentenheter och låg på 2,20 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av juni till 63 miljarder euro, av vilket 15 miljarder euro var lån till bostadssammanslutningar. Den årliga ökningstakten för utlåningen till icke-finansiella företag steg till 8,0 % i juni från 7,6 % i maj.
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde 83,5 miljarder euro vid slutet av juni och genomsnittsräntan låg på 0,96 %. I beloppet ingick avistainlåning på 45 miljarder euro och inlåning med avtalad löptid på 24 miljarder euro. Hushållen ingick i juni nya tidsbundna inlåningsavtal till ett belopp av 2,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan på den nya inlåningen på tidsbundna konton sjönk från 1,73 % i maj till 1,66 % i juni.

 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  April,
mn euro
Maj,
mn euro

mn euro
Juni,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 110 892 111 622 112 422 5,5 2,48
    -varav bostadslån 82 893

    83 524

84 227 6,6 2,11
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 62 592 62 741 63 307 8,0 2,33
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 82 678 82 596 83 497 4,2 0,96
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 587 1 982 1 929 2,02

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar

Essi Tamminen, telefon 010 831 23 95, e-post essi.tamminen(at)bof.fi
Jyrki Lehtinen, telefon 010 831 23 76, e-post jyrki.lehtinen(at)bof.fi.

Nästa uppdatering sker den 31 augusti 2012 kl. 13.00.

De statistiska siffror och den statistiska grafik som ligger till grund för meddelandet finns tillgängliga på Finlands Banks webbplats på adressen http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/Pages/default.aspx.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats