Bostadslån I Finland har genomsnittsräntan på utestående bostadslån sjunkit med 0,3 procentenheter under första halvåret och uppgick till 2,18 procent i maj. De sjunkande korta marknadsräntorna under den senaste tiden påverkar snabbt genomsnittsräntan på utestående bostadslån, eftersom största delen av räntorna på finländarnas bostadslån är bundna under högst ett år, främst till Euribor och bankernas egna referensräntor. Genomsnittsräntan har sjunkit mer i Finland än i euroområdet i genomsnitt.  
 

Utlåning

Utbetalningen av nya bostadslån till hushållen uppgick till 2,0 miljarder euro i maj 2012, vilket är lika mycket som i maj 2011. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån sjönk med 0,07 procentenheter från april och låg på 2,03 procent i maj. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av maj till 84 miljarder euro och genomsnittsräntan var 2,18 procent. Den årliga ökningstakten i bostadslån var praktiskt taget oförändrad i maj och låg på 6,4 procent. Utlåningen till hushåll utgjordes vid utgången av maj av konsumtionskrediter på 13 miljarder euro och andra lån på 15 miljarder euro.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i maj för 2,0 miljarder euro, vilket var 0,2 miljarder euro mindre än i maj 2011. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk med 0,20 procentenheter från april och låg på 2,18 procent i maj. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av maj till 63 miljarder euro av vilket 15 miljarder euro var lån till bostadssammanslutningar. Årsökningen för utlåningen till icke-finansiella företag krympte till 7,6 procent i maj jämfört med 8,1 procent i april.
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde 83 miljarder euro vid slutet av maj och genomsnittsräntan låg på 0,98 procent. I beloppet ingick avistainlåning på 44 miljarder euro och inlåning med avtalad löptid på 24 miljarder euro. Hushållen ingick i maj nya tidsbundna inlåningsavtal till ett belopp av 1,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan på den nya inlåningen på tidsbundna konton steg från 1,71 procent i april till 1,73 procent i maj.

 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Mars,
mn euro
April,
mn euro

mn euro
Maj,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 109 468 110 892 111 622 5,4 2,54
    -varav bostadslån 82 546

    82 893

82 524 6,4 2,18
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 61 927 62 592 62 741 7,6 2,39
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 82 066 82 678 82 596 4,1 0,98
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 586 1 587 1 982 2,03

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar

Jussi Pajunen, telefon 010 831 2343, e-post: jussi.pajunen(at)bof.fi
Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen (at)bof.fi

Nästa uppdatering 31.7.2012 kl. 13.00.

De statistiska siffrorna och den statistiska grafiken som ligger till grund för meddelandet finns även på Finlands Banks webbplats på http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/Pages/default.aspx

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats.