BostadslånÅrsökningen i det utestående beloppet av bostadslån blev 3,6 % i juli 2013. Årsökningen har avtagit utan avbrott i över ett år. Året innan, dvs. i juli 2012, var årsökningen ännu 6,3 %. Det utestående beloppet av bostadslån ökar fortfarande i genomsnitt långsammare i euroområdet än i Finland, och årsökningen var mindre än en procent i juni och juli. I början av året var årsökningen inom euroområdet 1,4 %.

Utlåningen till icke-finansiella företag ökar snabbare i Finland än genomsnittet i euroområdet. I juli var årsökningen i utlåningen till icke-finansiella företag, inkl. bostadsbolag, i Finland 3 %. Bostadsbolagen står för en dryg fjärdedel av utlåningen till icke-finansiella företag. I övriga länder inom euroområdet är bostadsbolagens andel av ringa betydelse. Utlåningen till icke-finansiella företag, exkl. bostadsbolag, i Finland minskade med 0,1 % jämfört med året innan. Ökningen ligger på samma nivå som i till exempel Tyskland och Frankrike. I juli minskade utlåningen till icke-finansiella företag i euroområdet i genomsnitt jämfört med året innan och var -3,7 %.


Utlåning

Hushållen lyfte i juli 2013 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro, vilket var 0,3 miljarder euro mindre än i juli 2012. Genomsnittsräntan på de nya bostadslånen var i juli 2,07 %. dvs. något högre än i juni. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juli till 87,5 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,45 %. Årsökningstakten i det utestående beloppet av bostadslån avtog ytterligare och låg på 3,6 %. Av utlåningen till hushåll bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15,2 miljarder euro av övriga lån vid slutet av juli.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i juli för 2,2 miljarder euro, vilket var 0,3 miljarder mer än i juli 2012. Genomsnittsräntan på nya avtal steg med 0,55 procentenheter från juni och låg på 2,45 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av juli till 64,9 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 17 miljarder euro. Årsökningstakten för företagslån i euro låg i juli på samma nivå som i juni och var 4,3 %.
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick sammanlagt till 81,9 miljarder euro vid slutet av juli och genomsnittsräntan låg på 0,50 %. I beloppet ingick avistainlåning på 50 miljarder euro och inlåning med överenskommen löptid på 17,4 miljarder euro. Hushållen ingick i juli nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,07 %.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Maj,
mn euro
Juni,
mn euro
Juli,
mn euro
Juli,
12 mån förändring1, %
Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 115 365 115 527 115 665 3,1 1,86
    -varav bostadslån 87 093

87 443

87 522 3,6 1,45
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 64 925 64 911 64 868 4,3 1,93
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 82 099 82 943 81 925 -1,2 0,50
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 484 1 383 1 296 2,07

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post essi.tamminen(at)bof.fi,
Jaakko Suni, telefon 010 831 2454, e-post jaakko.suni(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 30.9.2013 kl. 13.00.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats