Bostadslån De senaste åren har genomsnittsräntan på utlåningen till icke-finansiella företag i Finland legat klart under genomsnittsnivån för euroområdet. Genomsnittsräntan på utlåningen till icke-finansiella företag var i november 1,99 % i Finland och 3,39 % inom euroområdet i oktober. Medan räntan på utlåningen till icke-finansiella företag har varit låg, har de utestående lånen de två senaste åren ökat snabbare än genomsnittet inom euroområdet. I november var årsökningen 5,4 %, medan den genomsnittliga årsökningen i euroområdet stannade på -1,8 %. I Finland har årsökningen i utlåningen till icke-finansiella företag under 2012 varit snabbare än i något annat euroland.   


Utlåning

Utbetalningen av nya bolån till hushållen uppgick till 1,6 miljarder euro i november 2012, vilket var något mindre än i november 2011. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var i november 1,82 %, dvs. 0,01 procentenheter högre än i oktober. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av november till 86 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,68 %. Den årliga ökningstakten i bostadslån fortsatte att sakta av i november och låg på 5,8 %. Av utlåningen till hushåll bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid slutet av november.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i november för 2,1 miljarder euro, vilket är 0,2 miljarder mer än i november 2011. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk med 0,16 procentenheter från oktober till november och låg på 1,97 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av november till 64 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 16 miljarder euro. Årsökningstakten var oförändrad i november och låg på 5,4 %. 
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde 82 miljarder euro vid slutet av november och genomsnittsräntan låg på 0,77 %. I beloppet ingick avistainlåning för 46 miljarder euro och inlåning med överenskommen löptid för 21 miljarder euro. Hushållen ingick i november nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på den nya tidsbundna inlåningen sjönk från 1,24 % i oktober till 1,16 % i november. 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  September,
mn euro
Oktober,
mn euro

mn euro
November,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 113 909 114 327 114 701 5,1 2,05
    -varav bostadslån 85 466

   85 775

86 140 5,8 1,68
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 63 405 63 256 63 528 5,4 1,99
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 83 125 81 953 81 472 1,0 0,77
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 579 1 669 1 590 1,82

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar

Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen (at)bof.fi,
Jyrki Lehtinen, telefon 010 831 2376, e-post: jyrki.lehtinen (at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.1.2013 kl. 13.00.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på vår webbplats på http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/Pages/default.aspx.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats