Bostadslån 
Den beräknade räntemarginalen för bostadslån var 1,59 procentenheter i maj 2013, jämfört med 1,04 procentenheter i maj 2012. I Finland har genomsnittsräntorna på nya bostadslån stigit något sedan slutet av 2012, även om marknadsräntorna fortsätter att sjunka. De höjda bostadslåneräntorna beror i stor ut-sträckning på att bankerna har ökat marginalerna för nya bostadslåneavtal. Liknande utveckling syns även i marginalerna för nya företagslåneavtal. Den beräknade lånemarginalen för lån till icke-finansiella företag (exkl. lån till bostadssammanslutningar) var 1,78 och för lån till bostadssammanslutningar 1,42 i maj.


Utlåning

Utbetalningen av nya bostadslån till hushållen uppgick till 1,5 miljarder euro i maj 2013, vilket var 0,5 miljarder euro mindre än i maj 2012. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån låg i maj på 2,02 procent, det vill säga något lägre än i april. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slu-tet av maj till 87 miljarder euro och  genomsnittsräntan låg på 1,48 procent. Den årliga ökningstakten i bostadslån fortsatte att sakta av i maj och låg på 4,4 procent. Utlåningen till hushåll utgjordes vid utgång-en av maj av konsumtionskrediter på 13 miljarder euro och andra lån på 15 miljarder euro.


Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i maj för 2,1 miljarder euro, vilket är 0,1 miljarder mer än i maj 2012. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk med 0,10 procent-enheter från april och låg på 2,03 procent. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slu-tet av maj till 65 miljarder euro av vilket 17 miljarder euro var lån till bostadssammanslutningar. Den år-liga ökningstakten i företagslån i euro tilltog något från april, det vill säga med 0,1 procentenheter, och låg på 4,0 procent i maj.

 

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde 82 miljarder euro vid slutet av maj. Genomsnittsräntan på inlåning låg på 0,56 procent. I beloppet ingick avistainlåning för 50 miljarder euro och inlåning med överenskommen löptid för 18 miljarder euro. Hushållen ingick i maj nya tidsbundna inlåningsavtal till ett belopp av 1,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på den nya tidsbundna inlåningen låg i maj på 1,15 procent.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Mars,
mn euro
April,
mn euro
Maj,
mn euro
Maj,
12 mån förändring1, %
Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 115 057 114 962 115 448 3,7 1,89
    -varav bostadslån 86 709

86 815

87 176 4,4 1,48
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 64 010 64 719 64 925 4,0 1,90
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 82 274 82 210 82 099 -0,6 0,56
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 090 1 301 1 484 2,02

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen (at)bof.fi,
Jaakko Suni, telefon 010 831 2454, e-post: jaakko.suni (at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.7.2013 kl. 13.00.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/Pages/default.aspx.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats