BostadslånTidsbunden inlåning i euro från finländska hushåll har minskat med 2,3 miljarder euro eller 11,6 % under första halvåret 2013. En del av inlåningen på tidsbundna konton ser ut ha flyttats över till transaktionskonton och inlåning över natten. Denna avistainlåning har under första halvåret 2013 ökat med 3,3 miljarder euro eller 6,8 %. Till den sjunkande populariteten har de fallande räntorna på tidsbundna konton bidragit. Genomsnittsräntan för tidsbunden inlåning var 1,46 % i juni 2013 mot 1,82 % i december 2012.

Långsiktiga sparavtal (LS) dalar i popularitet. Under andra kvartalet 2013 ingick finländska hushåll endast 122 nya LS-avtal. Under motsvarande tid i fjol, dvs. april–juni 2012, var antalet nya LS-avtal ännu över 1 500. Det långsiktiga sparandets sjunkande popularitet beror delvis på höjningen av uttagsåldern för sparmedlen från 63 till 68 i den nya lag som trädde i kraft vid början av 2013. Den nya inlåningen på LS-sparkonton utgjorde sammanlagt 2,7 miljoner euro under april–juni. Vid slutet av juni uppgick inlåningen på LS-konton till sammanlagt 57 miljoner euro och antalet LS-konton till totalt 27 814. Sparmedlen har främst placerats i fondandelar (66 %) och i aktier (20 %).


Utlåning

Hushållen lyfte i juni 2013 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro, vilket var 0,5 miljarder euro mindre än i juni 2012. Genomsnittsräntan på de nya bostadslånen var i juni 2,04 %, dvs. något högre än i maj. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juni till 87,4 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,46 %. I juni avtog årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån ytterligare till 3,9 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 12,9 miljarder euro av konsumtionslån och 15,2 miljarder euro av övriga lån vid slutet av juni.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i juni för 3,0 miljarder euro, vilket var lika mycket som i juni 2012. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk med 0,13 procentenheter från maj och låg på 1,90 % i juni. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av juni till 64,9 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 17,0 miljarder euro. Årsökningstakten för förtagslån i euro steg med 0,3 procentenheter från maj till 4,3 % i juni.
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 82,9 miljarder euro vid slutet av juni och genomsnittsräntan låg på 0,54 %. I beloppet ingick avistainlåning för 50,9 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 17,6 miljarder euro. Hushållen ingick i juni nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,04 %.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  April,
mn euro
Maj,
mn euro
Juni,
mn euro
Juni,
12 mån förändring1, %
Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 114 962 115 365 115 527 3,4 1,87
    -varav bostadslån 86 815

87 093

87 443 3,9 1,46
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 64 719 64 925 64 911 4,3 1,91
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 82 210 82 099 82 943 -0,7 0,54
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 301 1 484 1 383 2,04

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Peter Halonen, telefon 010 831  2323, e-post peter.halonen(at)bof.fi,
Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post essi.tamminen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering: 30.8.2013 kl. 13.00.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/Pages/default.aspx.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats