Finländska kreditinstituts utlåning i euro till icke-finansiella företag i euroområdet uppgick i augusti till 46,4 miljarder euro. Med en nettoökning på endast 0,7 miljarder euro var efterfrågan på företagslån måttlig under början av året. Den årliga ökningstakten för utlåningen till icke-finansiella företag saktade av under 2014 och låg på 3,5 % i augusti.

De finländska företagen upptog banklån främst för att omstrukturera sin finansiering och tillfredsställa sitt behov av rörelsekapital (Bankbarometern III/2014). De inhemska företagen kompletterade bankfinansieringen med kortfristig finansiering på skuldebrevsmarknaden under första halvåret 2014 till ett nettobelopp av 1,2 miljarder euro. Företagens upplåning genom obligationer användes dock inte till att finansiera verksamheten, då nettoemissionerna på 2,9 miljarder euro under början av året var negativa.

I statistiken räknas bostadsbolag i regel till den icke-finansiella sektorn. Inklusive bostadsbolag uppgick utlåningen till icke-finansiella företag i augusti till 66,8 miljarder euro. Bostadsbolagen svarar således för nästan en tredjedel av den totala utlåningen till icke-finansiella företag. Den årliga förändringen i den totala utlåningen till företag var 5,9 % i augusti, medan den årliga ökningen i utlåningen till bostadsbolag i augusti var 12 %. För merparten av utlåningstillväxten står således bostadsbolagens växande lånefinansiering.


Utlåning

Hushållen lyfte i augusti 2014 nya bostadslån för 1,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,87 %, dvs. 0,03 procentenheter lägre än i juli. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av augusti till 89,3 miljarder euro och årsökningen var 1,7 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13,5 miljarder euro av konsumtionslån och 15,5 miljarder euro av övriga lån vid slutet av augusti.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i augusti för 2,0 miljarder euro, vilket är 0,3 miljarder euro mer än i augusti 2013. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från juli och låg på 2,08 %  i augusti. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av augusti till 66,8 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 20,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 81,7 miljarder euro vid slutet av augusti 2014 och genomsnittsräntan var 0,42 %. I beloppet ingick avistainlåning för 53,6 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 14,4 miljarder euro. Hushållen ingick i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,07 % i augusti.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.
Mer information om värdepappersstatistiken http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/arvopaperitilastot

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juni, mn euro Juli, mn euro Augusti, mn euro Augusti, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 117 752 117 966 118 253 2,0 1,96
    -varav bostadslån 88 991 89 110 89 296 1,7 1,51
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 66 636 66 345 66 774 5,9 1,94
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 844 81 510 81 678 -0,4 0,42
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 442 1 283 1 195 1,87

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:

Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen(at)bof.fi
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi

Nästa månadspublicering: 31.10.2014 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats