Efterfrågan på studielån har varit livligare än tidigare under början av året. I januari–maj lyftes studielån för sammanlagt 184 miljoner euro, då utbetalningarna under motsvarande period ett år tidigare var 123 miljoner euro. Utbetalningarna av studielån är vanligen störst i augusti och januari, när de nya studielånsposterna kan lyftas.

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik har antalet studerande som förvärvsarbetar minskat, vilket för sin del förklarar den livligare efterfrågan på studielån. Å andra sidan har också de ändringar i studiestödet som trädde i kraft hösten 2014, i synnerhet studielånskompensationen som gäller nya högskolestuderande, ökat intresset för att lyfta studielån. Dessutom kan de låga räntorna på studielånen också ha bidragit till den ökade efterfrågan. Genomsnittsräntan på nya uttag av studielån var i maj 2015 rekordlåg, 0,94 %. Det utestående beloppet av studielån uppgick totalt till 1,9 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,09 %.

Utlåning

Hushållen lyfte i maj 2015 nya bostadslån för 1,5 miljarder euro, dvs. nästan lika mycket som i maj 2014. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var i maj 1,50 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av maj till 90,5 miljarder euro och årsökningen var 1,9 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13,7 miljarder euro av konsumtionslån och 15,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av maj.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i maj för 3,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya avtal var densamma som i april, dvs. 1,80 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av maj till 70,6 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 22,2 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 82,2 miljarder euro i slutet av maj och genomsnittsräntan låg på 0,34 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 57,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 11,5 miljarder euro. Hushållen ingick i maj nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen sjönk från april till 0,98 % i maj.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Mars, mn euro April, mn euro Maj, mn euro Maj, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 119 134 119 352 119 800 2,1 1,79
    -varav bostadslån 89 919 90 106 90 456 1,8 1,34
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 69 683 70 078 70 572 7,2 1,74
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 80 376 81 529 82 154 -0,1 0,34
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 493 1 595 1 471 1,50

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.7.2015 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats